Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


O πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί στην Ανοικτή Συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 31η Αυγούστου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμό νέου μέλους στο Ν.Π. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού» σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους – Εκλογή νέου Προέδρου στο Ν.Π. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού».
2. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον τέως Γενικό Γραμματέα Δία Βίου Μάθησης κ. Τσαμαδιά Κων/νο.
3. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον καλλιτέχνη και δημότη Ορχομενού κ. Κακοσαίο Ιωάννη του Παναγιώτη «Πλούταρχο».
4. Έγκριση του ισολογισμού, της καταστάσεως του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που αφορούν στην χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Πολιτισμού & Ανάπτυξης Ορχομενού.
5. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Πολιτισμού & Ανάπτυξης Ορχομενού από 1/1/2008 έως 31/12/2008.
6. Έγκριση του απολογισμού χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Πολιτισμού & Ανάπτυξης Ορχομενού.
7. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2009 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Πολιτισμού & Ανάπτυξης Ορχομενού.
8. Διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου «ΧΑΡΙΤΗΣΙΑ 2009» και ανάληψη σχετικής πίστωσης.
9. Περί κατανομής πίστωσης ποσού 107.500,00 € προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από πιστώσεις ΣΑΤΑ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
10. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009.
11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.600,00 € από πιστώσεις της ΣΑΤΑ έτους 2009, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
12. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.936,00 € για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά την περίοδο Ιανουαρίου έως Ιουνίου 2009.
13. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης στην Επέκταση».
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση – Βελτίωση Εισόδου Δ.Δ. Παύλου».
15. Συζήτηση επί αιτήσεως κ. Ζαροβασίλη Στέφανου του Λεωνίδα για χορήγηση έκτασης στους δημοτικούς βοσκότοπους Τ.Δ. Πύργου για την εισαγωγή σ΄ αυτούς (65) προβάτων.

ΥΓ. Η παρουσία ολοένα και περισσοτέρων δημοτών στις συνεδριάσεις των ΔΣ είναι τουλάχιστον χρήσιμη...καθώς ο,τι συζητάτε είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής στην πόλης μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: