11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Προσλαμβάνει 25 συμβασιούχους για δύο χρόνια ο ΟΠΕ


Συμβάσεις μίσθωσης έργου με 25 άτομα, διάρκειας δύο ετών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του θα συνάψει ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού αίτηση συμμετοχής με το βιογραφικό τους μέχρι 28/8/2009 και ώρα 15.00 στο FAX 210 9969100 υπόψη κας Ευτ. Πετρουλάκη ή στο e-mail
Petroulaki@hepo.gr

Οι συμβάσεις αφορούν δεκαπέντε άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και δέκα άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).Το έργο συνίσταται:-Στην προετοιμασία και υλοποίηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει ο ΟΠΕ, με τον ορισμό του ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2007-2013.-Στην εξειδίκευση δράσεων και υλοποίησή τους, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Ανταγωνιστικότητα, Κ.Τ.Π ΠΕΠΕ) στα οποία ο ΟΠΕ έχει υποβάλει προτάσεις και πρόκειται να σχεδιάσει και άλλες στο άμεσο μέλλον.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα είναι:
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
2. Γνώσεις ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικής
3. Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Word, Excel και στοιχείων Access.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Γνώσεις ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικής
3. Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Word, Excel και στοιχείων Access.

Δεν υπάρχουν σχόλια: