Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Την Κυριακή το αφιέρωμα στη "Μάνα Γη,,," στο Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού - Ανοικτή πρόσκληση από τους διοργανωτέςO Σεβασμιώτατος κκ. Γεώργος απόψε στους Α` Χαιρετισμούς στον Αϊ Γιώργη

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ               
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 7.00 μ.μ. 
 ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
 ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
 ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ  κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ξανά για την Κωπαΐδα

του Βασίλη Τσιτσιρίγκου / Οικονομολόγου*  

Eπανερχόμαστε σήμερα στο “Κωπαιδικό Ζήτημα”  λόγω της σπουδαιότητάς του, για την τοπική οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση του Α-γενή τομέα της περιοχής.  Σε παλαιότερα άρθρα (Εφημερίδα ΑΥΓΗ 8-11-2014, ΣΕΝΤΡΑ Φθιώτιδας 1-11-2014) αξιολογώντας την περιοχή με όρους Τοπικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (“Παραγωγική ικανότητα”, “τεχνογνωσία-εμπειρία”, “εγγύτητα σε αγορές”, “ύπαρξη νέου αγροτικού δυναμικού”), διατυπώσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για μια Στρατηγική Ανάπτυξης της Κωπαίδας.
Ξαναδιατυπώνουμε σήμερα,  δύο (2) Πρωτοβουλίες-Εργαλεία Αναπτυξιακής Πολιτικής που έχουν κατά την γνώμη μας καίρια  σημασία.  
Πρωτοβουλία Πρώτη : Eνα Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Κωπαίδα.     
Για την περιοχή, χρειάζεται να εκπονηθεί ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης που θα αφορά : Τεχνικές Υποδομές, Συστήματα διαχείρισης νερών, Δράσεις Μεταποίησης/Εμπορίας προϊόντων, Προστασία πόρων,  Eπιστημονική στήριξη-Έρευνα, κλπ.
Πως θα γίνει αυτό ; Ακολουθώντας την μεθοδολογία των ΜΕΛΕΤΩΝ των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (OΠΑΑΧ)  που εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην Ελλάδα από το 1995 μέχρι σήμερα. Αξιοπoιώντας μάλιστα ένα θεσμό-εργαλείο Αναπτυξιακής Πολιτικής : Την Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ), μεταξύ φορέων της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, OTA Aλιάρτου-Θεσπιέων, Λιβαδειάς, Ορχομενού), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και άλλων φορέων Δημοσίου Συμφέροντος, ως μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την Στρατηγική Ανάπτυξης της Περιοχής.
Οι  Προγραμματικές Συμβάσεις προβλέπονται στον Κώδικα Δήμων/Κοινοτήτων (KΔΚ), στο ν. 3852/2010,  και δείχνουν την βούληση των κοινωνικοοικονομικών εταίρων  για την ανάπτυξη μιας περιοχής.
Η εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος απαιτεί ειδίκευση, σύγχρονα εργαλεία τεκμηρίωσης, τεχνογνωσία, αξιοποίηση μελετών, γνώση του χώρου και των χρηματοδοτικών εργαλείων.
Με Προγραμματική Σύμβαση το 2007-2010,  δεκαέξι (16) ΟΤΑ του Κηφισού και (εκ τρίτου συμβαλλόμενο) την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” εκπονήσαμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο “Αλλάζοντας τον Ρου της Αγροτικής Ανάπτυξης” που βρίσκεται στα χέρια της Περιφέρειας και των ΟΤΑ Aλιάρτου-Θεσπιέων, Ορχομενού, Λεβαδέων (μέτοχοι της ΟΑΣΕ).
Πρωτοβουλία Δεύτερη : Η δημιουργία Αναπτυξιακού Φορέα για την Kωπαίδα  
Η δημιουργία Αναπτυξιακού Φορέα δεν είναι αυτοσκοπός…Καθίσταται όμωςαναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος και, για την διαχείριση της περιοχής.
Αυτή είναι η σύγχρονη αντίληψη του Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται  “κρατικοδίαιτα σχήματα” που γνωρίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
Ως μορφή του Αναπτυξιακού φορέα,  προτείνεται η  Πολυμετοχική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης (με Μετόχους ΟΤΑ Α’ Β΄ Βαθμού, Συλλογικούς φορείς Αγροτών, και Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος).  Ας αναφέρουμε μερικούς λόγους που συνηγορούν στην   πρότασή  μας  αυτή :
α) Το μοντέλο έρχεται σαν εμπειρία από τις  Ομάδες Τοπικής Δράσης (OΤΔ-LocalAction Groups) από  Ευρωπαϊκές περιοχές (π.χ. Γαλλία) με ιστορία  στην  αγροτική ανάπτυξη.
β) Στην ελληνική περιφέρεια δημιουργήσαμε τις ΟΤΔ  στα 1990, (Αναπτυξιακές Εταιρείες-ANET) που σε πέντε (5) προγραμματικές περιόδους (A΄,B’,Γ’,Δ’ ΚΠΣ, ΠΑΑ 2007-2013) σχεδίασαν και υλοποίησαν με επιτυχία, αποτελεσματικότητα, ευελιξία, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης  πολλών δις €.
γ) Τα σχήματα αυτά του “τέταρτου τομέα” της Οικονομίας και του Δημοσίου Συμφέροντος, προβλέπονται στον ΚΔΚ (ν.3463/2006, ν.3852/2010), έχουν συγκεκριμένους καταστατικούς σκοπούς και διαθέτουν Πιστοποιήσεις-Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α,Β,Γ, για την υλοποίηση Έργων-Προγραμμάτων. Εχουν εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό στην Αγροτική Ανάπτυξη (Διεπιστημονικές Ομάδες Γεωπόνων-Μηχανικών-Οικονομολόγων, ειδικότητες εφαρμογών). Υλοποιώντας πολυτομεακά-πολυταμειακά προγράμματα των ΚΠΣ (ΕΤΠΑ, EΓΤΠΕ-Π, EKT) απέκτησαν τεχνογνωσία χρήσιμη για τα πολυταμειακά προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας-ΣΕΣ και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης –ΠΑΑ).

Οι πηγές χρηματοδότησης  
Το ΟΛΟ εγχείρημα ** μπορεί  να χρηματοδοτηθεί  ως ακολούθως  :
Η εκπόνηση του Προγράμματος μπορεί να αποτελέσει εισφορά των εταίρων της Προγραμματικής Σύμβασης ή να χρηματοδοτηθεί από την Tεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ (με ενδεχόμενη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην ΠΣ). Οι δράσεις που θα προβλεφθούν, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΑ 2014-2020 (από το 30% που θα εκχωρήσει το ΥΠΑΑΤ στις περιφέρειες, ή με αυτοτελές πρόγραμμα του άρθρου 19 του νέου ΠΑΑ), τα δε εγγειοβελτιωτικά έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.  Οι Επενδύσεις Εμπορίας-Μεταποίησης-Υποδομές (πχ. Iδρυση Αγοράς Προϊόντων, Υποδομές εκπαίδευσης) θα χρηματοδοτηθούν από τα Τομεακά του ΣΕΣ.
Τέλος η χρηματοδότηση του Aναπτυξιακού Φορέα μπορεί να γίνει, με χρησιμοποίηση ενός εκ των υπαρχόντων Αναπτυξιακών Εταιρειών,  με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για επενδυτικούς σκοπούς, (επί  τη βάσει σχετικής  μελέτης Βιωσιμότητας και άλλων προσαρμογών που θα απαιτηθούν), το δε κόστος λειτουργίας αυτού θα καλύπτεται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την διαχείριση του συνολικού έργου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* Ο Β.Τ. είναι Δ-ντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”. Υπεύθυνος έργου  της ΚΠ LEADER στην Βοιωτία (1995-2002) και από το 2002 μέχρι σήμερα Υπεύθυνος Έργου των ΟΠΑΑΧ στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.
** Σύντομα ο Σχεδιασμός αυτός θα  κατατεθεί  αναλυτικά  στην Διοίκηση- Περιφέρεια- Αυτοδιοίκηση. 

Το 6ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας/Artfools 2014 ταξιδεύει στη Θήβα

Ο Σύλλογος Φωτογραφίας & Καλλιτεχνικής Έκφρασης Θήβας, «Ελείτροχος» στο πλαίσιο συμβολής του στην γνωριμία και προώθηση των νέων σκηνοθετικών δημιουργιών και της Τέχνης του Κινηματογράφου και σε συνεργασία με το «Artfools video festival – Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Λάρισας» φιλοξενεί, για πρώτη φορά, στην πόλη της Θήβας ταινίες που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια του 6ουΔιεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Λάρισας/artfools 2014, το οποίο διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας -Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και την «Εταιρεία Πολιτισμού Artfools» και με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.
Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας «Artfools» (http://artfoolsvideofestival.gr) αποτελεί πόλο έλξης για κινηματογραφιστές αλλά και «σινεφίλ» όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, καθώς περισσότεροι από 60 ξένοι δημιουργοί έστειλαν τις συμμετοχές τους. Από το σύνολο των 150 συμμετοχών, προβλήθηκαν και διαγωνίστηκαν μετά από επιλογή, 28 ελληνικές και 28 διεθνείς ταινίες μικρού μήκους, καθώς επίσης και 32 μαθητικές ταινίες μικρού μήκους.
Ξεχωριστή τιμή για το 6ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας «Artfools» αποτέλεσε και η παρουσία καταξιωμένων σκηνοθετών, όπως ο Παντελής Βούλγαρης, ο οποίος τιμήθηκε για την προσφορά του στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, ο Κώστας Καπάκας, δημιουργός του πολυβραβευμένου «Peppermint», καθώς επίσης και ο Λαρισαίος σκηνοθέτης Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος βραβεύτηκε στις Κάννες για την ταινία «Miss Violence».
Το 6ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας «Artfools» παρουσίασε πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, αφιερώματα, επίσημους προσκεκλημένους, masterclasses, σεμινάρια , εκθέσεις και συναυλίες .
Την κριτική επιτροπή του 6ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Λάρισας «Artfools» αποτελούσαν οι: Δημήτρης Βερνίκος (σκηνοθέτη), Ορέστης Ανδρεαδάκης (κριτικό κινηματογράφου), Νάνσυ Σπετσιώτη (σκηνοθέτη και σεναριογράφο), Αλέξανδρος Χαρτώνας (σκηνοθέτη) και Φώτη Νατσιούλη (φωτογράφο).
Η προβολή των ταινιών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, στο χώρο του «Ζήθος» – Επαμεινώνδα 90 και ώρα 7.00 – 8.30 μ.μ.
Είσοδος: Ελεύθερη

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Στις δυνατότητες χρηματοδότησης των Δήμων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στοχεύει η ΠΕΔ


Η Αυτοδιοίκηση της χώρας, ως ένα από τα  μεγαλύτερα θύματα της δημοσιονομικής κρίσης, έχει απόλυτη ανάγκη αφενός τη διασφάλιση της οικονομικής της επιβίωσης και αφετέρου τη συμμετοχής της στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στους Δήμους.  ,  καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, αν πρώτα δεν υπάρξει αντίστοιχη τοπική .
Αυτή είναι και η κοινή βάση πάνω στην οποία,  είτε σφαιρικά είτε κατά τόπους  , θα γίνει ο προσυνεδριακός διάλογος ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς εν όψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που  θα πραγματοποιηθεί στις 7- 9 Μαΐου 2015  στη Χαλκιδική. Νωρίτερα ανά Περιφέρεια θα συζητηθούν  τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους, τα οποία και  αυτά θα συμπεριληφθούν στα τελικά κείμενα των θέσεων της ΚΕΔΕ για το Τακτικό Συνέδριο.


Σ` αυτό το προσυνεδριακό κλίμα και μπροστά στη διοργάνωση της αντίστοιχης συνάντησης για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας -  Θεσσαλίαςτη Δευτέρα 16 Μαρτίου  στο Βόλο ,   με Θεματικά Αντικείμενα Απασχόληση , Κοινωνική Οικονομία , Υγεία και  Κοινωνική Πρόνοια,το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς που συνεδρίασε την  Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 στη Λαμία, αποφάσισε να διαμορφώσει την τελική του πρόταση σε επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση στις αρχές του Μάρτη, μετά την αντίστοιχη εισήγηση της  αρμόδιας  Επιτροπής της ΠΕΔ / ΣΕ .
Στην ημερήσια διάταξη, το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς περιελάμβανε επίσης  την επίλυση της υπόθεσης που αφορά την αγορά του κτιρίου των γραφείων της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευβοίας στη Χαλκίδα, θέμα το οποίο αναβλήθηκε προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις από τους νομικούς για την πορεία των δικαστηρίων ενώ η κα Πούλου από το Δήμο Λεβαδέων  έθεσε και το θέμα της παράλληλης αξιοποίησης του, θέση την οποία στήριξε θερμά και ο κ. Ψαθάς, Δήμαρχος Δυρφίων Μεσσαπίων αλλά και ομόφωνα όλα τα Μέλη του  ΔΣ.
Ακόμη αναβολή πήρε και το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής.
Παρ` όλο που ο  κ. Υπερήφανος υπεραμύνθηκε της πρότασης, εξηγώντας πως η Φθιωτική Αναπτυξιακή ουσιαστικά θα μπορεί να ενισχύει την ΠΕΔ Στερεάς, δηλαδή και τους Δήμους -Μέλη της τελικά συμφώνησε με την αναβολή του θέματος προκειμένου στο επόμενο ΔΣ να προσκληθεί και ο Δ/νων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής για να πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος  στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση  ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση του σώματος  από τον Ειδικό Συνεργάτη της ΠΕΔ Στερεάς κ. Γιώργο Ταγκούλη, σχετικά με τα κονδύλια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  για την χρηματοδότηση έργων με δικαιούχους τους Δήμους
Σύμφωνα με τον κ. Ταγκούλη, το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό 186,55 εκατ. € για την χρηματοδότηση δημοσιών έργων και ιδιωτικών επενδύσεων, εξαιρούμενων των κονδυλίων που προορίζονται για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.  Το ποσό των 145,82 εκατ. € προορίζεται για την χρηματοδότηση υποδομών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενώ 40,73 εκατ. € θα δοθούν για την χρηματοδότηση δράσεων (soft – άυλες) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε φάση εξειδίκευσης αφού μόλις πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά συνέπεια, οι δράσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν (και θα πρέπει) να χαρακτηριστούν ενδεικτικές, καθώς οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις και ο προϋπολογισμός τους αναμένεται θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΠΕΠ και με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί πως οι δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια δεν αποτελούν στο σύνολό τους αντικείμενο των Δήμων μιας και στις εν λόγω επενδυτικές προτεραιότητες έχουν προστεθεί ως δυνητικοί δικαιούχοι κι άλλοι οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου. Ωστόσο, όπως αναλύθηκε παραπάνω δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να γίνει μια λεπτομερής κατανομή πόρων.
«Βασική επιδίωξη της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η αποκωδικοποίηση των βασικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η παροχή στοχευμένων πληροφοριών για όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται για τους Δήμους, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν τους πόρους προκειμένου να προχωρήσουν σε:
·         έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των βασικών τους υποδομών,
·         δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των απασχολούμενων και των ανέργων,
·         άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχευση στο σύνολο των πολιτών και με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κ.α.
«Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται να εκπονηθούν αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα για την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων των Δήμων από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 βρίσκεται σε φάση επανυποβολής και κατά συνέπεια ενημέρωση θα υπάρξει αμέσως μετά την οριστική υποβολή και έγκρισή του» κατέληξε στην ενημέρωσή του ο κ. Ταγκούλης.


Στην φιλόξενη ενορία του Αγίου Δημητρίου γιορτάστηκε φέτος η προστάτιδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Ν. ΒοιωτίαςΤην προστάτιδα της Αγία Φιλοθέη γιόρτασε και φέτος η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Ν. Βοιωτίας, τιμώντας τη μνήμη της και θυμίζοντας το μαρτυρικό βίο της.
Ανήμερα της γιορτής της, την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015, τόπος συνάντησης τους είχε οριστεί η φιλόξενη ενορία του Αγίου Δημητρίου Βοιωτίας στο Δήμο Ορχομενού, όπου παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κκ. Γεωργίου, του εφημέριου π. Ηλία και των ιερέων π. Χαραλάμπους και π. Στυλιανό τελέστηκε εσπερινός και αρτοκλασία μετά Θείου Κηρύγματος.


O Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα διδάγματα του βίου της Αγίας Φιλοθέης και προέτρεψε τις γυναίκες να βρίσκονται κοντά στις αρχές των παραδόσεων μας και της οικογένειας.
Λαμβάνοντας το λόγο, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κα Άντζελα Πανταζή ευχαρίστησε τον Βοιωτό ιεράρχη αλλά και την συνοδεία των ιερέων για τον κατανυκτικό εσπερινό αλλά και τον σύνδεσμο αγάπης της Ενορίας και το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Δημητρίου για την φιλοξενία. 
«Χάρις στη βοήθεια του Θεού είμαστε και φέτος μαζεμένες να γιορτάσουμε την προστάτιδά μας Αγία Φιλοθέη.  Είναι σπουδαίο να διδασκόμαστε από τον βίο της και την παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει. Ευχαριστώ εκ μέρους όλων για την μαζική συμμετοχή σας και σ` αυτή πρωτοβουλία μας» είπε η κα Πανταζή.
Στην συνέχεια ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα της ενορίας που με πολύ φροντίδα έχει δημιουργήσει το μεράκι του πατρός Ηλία Παπούλια στον Άγιο Δημήτριο.
Οι γυναίκες της Βοιωτίας ανανέωσαν την συνάντησή τους για τον ετήσιο εορτασμό του Άξιον Εστί στην Παναγίτσα Αγίου Δημητρίου, λίγο έξω από το Δ.Δ., έναν πραγματικό επίγειο παράδεισο για όλες τις εποχές του χρόνου.


Ευχαριστήριο από τη Συντονιστική Επιτροπή του κρυμμένου θησαυρού

Η Συντονιστική Επιτροπή του κρυμμένου θησαυρού που πραγματοποιήθηκε  για 4η συνεχόμενη χρονιά στην πόλη του Ορχομενού το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν στην προσπάθεια αυτή. Ο  απώτερος σκοπός της δημιουργίας του ήταν  η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας, η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης,  η ανάδειξη της ευγενής  άμιλλας και του συναγωνισμού των νέων και η ψυχαγωγία τους γνωρίζοντας ταυτόχρονα την πόλη τους σε όλη την ιστορική της διαδρομή αλλά και αποκτώντας γνώσεις  γενικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας έτσι  το πολιτιστικό τους υπόβαθρο . Μια ιδιαίτερη  αναφορά αξίζει  στους «αφανείς ήρωες»  που δούλεψαν εθελοντικά  με μεράκι και ανιδιοτέλεια για περισσότερο από είκοσι ημέρες για να επιτευχθεί αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας στους επαγγελματίες της πόλης μας  που παρά την οικονομική κρίση βοήθησαν με τις χορηγίες τους στην υλοποίηση του παιχνιδιού. Εν συνεχεία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σύλλογο Γυναικών Ορχομενού που αγκάλιασε  αυτή την προσπάθεια, τον Πατέρα Μιχαήλ ιερέα του Ευαγγελιστή Λουκά για την παραχώρηση του ενοριακού κέντρου, τις επιτρόπους του Ι.Ν. κυρίες Μιχάλη Γεωργία, Καραβασίλη Γεωργία και Παπλωματά Λουκία  για τη πολύτιμη βοήθεια τους. Τέλος, στα παιδιά που συμμετείχαν αξίζει το μεγαλύτερο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» και «ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ» από όλους εμάς  που παρά τις αντίξοες  συνθήκες και φέτος έδωσαν το βροντερό τους ΠΑΡΩΝ στην εκδήλωση.

Με Εκτίμηση,
Η συντονιστική επιτροπή
              
ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΠΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΚΑΙΛΗ ΧΑΡΑ
 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ


ΧΟΡΗΓΟΙ
1.     Καράλη Παρασκευή, Οδοντίατρος
2.     Ραζακιάς Αργύρης, Ηλεκτρολόγος
3.     Κολομπούρδας Παναγιώτης, Αρτοποιείο
4.     Τσάπρα Σπυριδούλα, Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
5.     Παπαδόπουλος Δημήτρης, Ηλεκτρολόγος e-λεκτρο
6.     Καράλας Βασίλης-Θεοδωρακάτου Αργυρώ, Τεχνικό Γραφείο 34
7.     Φούρνος της Τότας
8.     Χαμπηλωμάτης Γιάννης, Ψητοπωλείο ¨Η πίτα της Γώγας¨
9.     Μερίκος Ιωάννης, Οδοντιατρείο
10.Ξηρογιάννη- Γεωργοπούλου Αικατερίνη, Συμβολαιογράφος
11.Κόκκινος Δημήτρης COSMOS CAFE
12.Μαρλάση Ασήμω, STOP CAFE
13.Τσεκούρας Κώστας, WIND
14.Κιαλιός Γιάννης, MEGA EURONICS
15.Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετρομαγούλας
16.Βιολέτα COIFFURE
17.Μοσκοφίδου- Τάσου Όλγα, Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
18.Αλεξίου Παναγιώτης, ΧΡΥΣΟΡΑΜΑ
19.Ρέλλιας Κων/νος, Ψυκτικός
20.Ζωγράφου Παναγιούλα, Μίνι Μάρκετ
21.Καράλας Άγγελος-Καράλας Γιώργος, REVOIL
22.Κουτρίδης Νίκος, Ο μικρός
23.Μόσχος Νικόλαος, Βιβλιοπωλείο
24.Μπράμη Μίνα,  SENSO
25.Παυλίδης Σπύρος, DROP
26.Παπαλουκάς Ευάγγελος, CENTRAL
27.Κουρεντής Δημήτρης, Φούρνος
28.Μούσας Σταύρος, Κρεοπωλείο ¨Η φτωχομάνα¨
29.Καρατσώλης Νικόλαος, ATHLETICS FIGHT CENTER
30.Ζωγράφου Φανή, Γυμνάστρια
31.Στεφοπούλου Βασιλική, Το Σύνορο
32.Ρέντζος Λουκάς, Αρτοποιείο
33.Παπαγεωργίου Τζένη, Ενδύματα
34.Τσάπρας, Γιώργος, Πολυκατάστημα
35.Δούνη Μαριγιάννα, Κέντρα Ξένων Γλωσσών
36.Γεραγάς Δημήτρης, ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
37.Κατσαντώνη Αργυρώ, Ψιλικά
38.Παπανικολάου, Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής
39.Ιωάννου Κωστούλα, Λογιστικό Γραφείο
40.Ευαγγελίου Κων/νος, Γυμναστής


Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ: 55 συνεχόμενα χρόνια το πιο αγαπημένο σ` όλη τη Στερεοελλαδίτικη γη

Μια παράδοση που χάνεται στο χρόνο και μια διαχρονική, πηγαία, αυθόρμητη και εξαιρετικά σαρκαστική διάθεση, παραμένουν τα κυρίαρχα στοιχεία της επιτυχημένης πορείας του Καρναβαλιού Ορχομενού. Για 55 συνεχόμενα χρόνια, λοιπόν, και παρά την βροχή που ξεκίνησε μετά το μεσημέρι της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου 2015, δεκάδες Καρναβαλιστές δεν πτοήθηκαν και ξεκίνησαν την εντυπωσιακή, ευφάνταστη και εξαιρετικά χιουμοριστική παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της βοιωτικής κωμόπολης.
Το κέντρο του Καλλικρατικού Δήμου Ορχομενού κυριολεκτικά και φέτος … σείστηκε στους ρυθμούς της σάμπας, με τα πληρώματα να δημιουργούν γύρω από τα δώδεκα συνολικά άρματα μια ξεσηκωτική ατμόσφαιρα.
Άρματα φτιαγμένα στο χέρι από τεχνίτες του Ορχομενού και με πάνω  1000 άτομα συνολικά συμμετοχή σε πληρώματα, γεγονός που και φέτος χαρακτήρισε το Καρναβάλι Ορχομενού ως το μεγαλύτερο σατιρικό Καρναβάλι στη Στερεά Ελλάδα.Βασίλισσα του Καρναβαλιού φέτος ήταν η Ορχομένια Ευγενία Κουμπούρα.
Παρουσιαστής του φετινού καρναβαλιού ο Βοιωτός ταλαντούχος  τραγουδιστής και ηθοποιός Κωνσταντίνος Κωτσαδάμ, ένα πρόσωπο που φέτος κατάφερε να δώσει όντως την φρεσκάδα που χρειάζονταν και σ` αυτό τον τομέα. «Διαβασμένος», κεφάτος, γεμάτος ενέργεια, χόρεψε, τραγούδησε και μετέφερε την αύρα του σε θεατές, πληρώματα και επισήμους.
Την διοργάνωση είχε και φέτος ο Πολιτιστικός και Παραδοσιακός Σύλλογος Ορχομενού και μια μεγάλη παρέα εθελοντών – τεχνίτες με απεριόριστο μεράκι και κέφι για δημιουργία – παρουσίασαν και φέτος ένα άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα.


«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους πάσχισαν για την πραγματοποίησή του. Τους εθελοντές, τα μέλη του ΔΣ, τους υποστηρικτές και χορηγούς μας, που ήταν για πολλούς μήνες μαζί μας και το πολύ καλό αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους. Ακόμη ευχαριστώ τα ΜΜΕ για την υποστήριξή τους και τους χορηγούς επικοινωνίας του Καρναβαλιού 2015» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Κιαλιός.
Το Καρναβάλι 2015, όπως κάθε χρόνο, γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Ορχομενού, καθώς η παράδοση αυτή χάνεται στο χρόνο. Ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα και ικανοποιημένος από την μεγάλη προσέλευση του κόσμου στην πόλη του Ορχομενού παρά τον βροχερό καιρό, ο Δήμαρχος Ορχομενού και  Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκάς Υπερήφανος δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που όλα πήγαν όπως είχαν σχεδιαστεί παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Θέλω να συγχαρώ τον Πολιτιστικό και Παραδοσιακό Σύλλογο για την πολύμηνη εργασία του, για το μεράκι τους και για την προσφορά τους στον τόπο μας. Θέλω ακόμη να στείλω ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές και τα πληρώματα των αρμάτων. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουν ζωή στο Καρναβάλι μας και κάθε χρόνο πρέπει να το αποδεικνύουμε με την ακόμη πιο ενεργή μας συμμετοχή. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους» είπε ο κ. Υπερήφανος.
Θυμίζουμε πως η παρέλαση ολοκληρώνεται με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στην καρδιά του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, με το… πυρακτωμένο αεροπλανάκι να καρφώνεται στο πιο εντυπωσιακό άρμα της εκάστοτε διοργάνωσης.
Την επομένη, η νέα Δημοτική Αρχή οργάνωσε – μετά από τέσσερα χρόνια αναστολής τους – και πάλι τα παραδοσιακά Κούλουμα.
Η βροχή και πάλι ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας δεν επέτρεψε στο Δήμο να πραγματοποιήσει την εκδήλωση στο λόφο της Δραγατσούλας αλλά και η μεταφορά τους στο κέντρο της πόλης αποδείχθηκε εξίσου επιτυχημένη. Μικροί και μεγάλοι, απόλαυσαν τα νηστίσιμα εδέσματα που προσέφερε η Δημοτική Αρχή, αναβιώνοντας και πάλι το έθιμο στη αρχή της νέας πενταετίας. Η φασολάδα… δια χειρός «Μαμαλάκη», αποτέλεσε το “επίκεντρο» του ενδιαφέροντος, ασφαλώς όχι άδικα! Την φροντίδα της εκδήλωσης είχε η ομάδα του Πολιτιστιστικού Κέντρου Ορχομενού με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Νταβαλούμη. Και του χρόνου!