Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Λαϊκές αγορές: Χωρίς πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων ως 31/10


Μέχρι 31/10/2010 δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους πωλητές λαϊκών αγορών και τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές. Οι προϋποθέσεις για τη μη επιβολή των προστίμων βάσει εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ.
Επίσης, η περιοδική δήλωση ΦΠΑ γ' τριμήνου των επιτηδευματιών πωλητών αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, θα υποβληθεί υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, χωρίς πρόσθετο φόρο ή πρόστιμο.
Αναλυτικά, σε εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την ένταξη την 1/10/2010 στη Β΄ κατηγορία βιβλίων, των επιτηδευματιών πωλητών οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως και των αγροτών που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές και την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Μέχρι 31/10/2010 δεν θα επιβάλλονται, στους εν λόγω επιτηδευματίες, οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητα αυτή, πρόστιμα του Κ.Β.Σ. για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, εφόσον για το υπόψη χρονικό διάστημα καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων –εξόδων, με τις λοιπές πράξεις του μήνα Νοεμβρίου και μέχρι την 15/12/2010, έσοδα ανά ημέρα και Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σ’ αυτά, με βάση τον ημερήσιο μέσο όρο των πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ημερήσια δελτία «Ζ» των ταμειακών μηχανών, που θα εκδοθούν για το χρονικό διάστημα μέχρι και τέλος Νοεμβρίου 2010, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκαν. Η καταχώρηση του εσόδου για το διάστημα μέχρι την εγκατάσταση της ταμειακής μηχανής μπορεί να γίνει συγκεντρωτικά με ένα ποσό.
2. Οι εν λόγω επιτηδευματίες, δύνανται μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2010, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 10 παρ. 3 περ. δ’ του ν. 1809/1988, να υποβάλλουν τη δήλωση της φορολογικής ταμειακής μηχανής που αποκτήθηκε μέχρι και την 15/10/2010 καθώς επίσης και να θεωρήσουν το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών (Β.Σ.Ε.) αυτής. Για αγορά μετά τις 15/10/2010 η δήλωση πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε ημερών όπως ορίζουν οι διατάξεις.
3. Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τις ταμειακές μηχανές οι οποίες αγοράστηκαν πριν από την 1/10/2010, το σχετικό φορολογικό στοιχείο αγοράς καταχωρείται με τις λοιπές πράξεις του Οκτωβρίου στη στήλη των εξόδων του βιβλίου εσόδων - εξόδων μέχρι 15/11/2010 και κατά συνέπεια δεν υποβάλλεται δήλωση αποθεμάτων για την εν λόγω αγορά (έντυπο 012 Φ.Π.Α.). Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά της ταμειακής μηχανής ασκείται στην φορολογική περίοδο εντός της οποίας το σχετικό φορολογικό στοιχείο καταχωρείται σύμφωνα με τα ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει ήδη ασκηθεί κατά τον χρόνο έκδοσης του στοιχείου της αγοράς της ταμειακής μηχανής.
Ακόμη διευκρινίζεται ότι, και για τους πωλητές επιτηδευματίες αυτούς, εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1032/30-3-2010 και 1091/14-6-2010 σχετικά με τη δυνατότητα προαιρετικής σύνταξης απογραφής για τα αποθέματα που έχουν κατά την 30/9/2010 και υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 Φ.Π.Α.).
4. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 6507/25-1-2008 έγγραφο του ΟΓΑ εφόσον ο αγρότης έχει ως κύριο βιοποριστικό επάγγελμα την αγροτική οικονομία και πωλεί στη λαϊκή αγορά προϊόντα αποκλειστικά δικής του παραγωγής, κατά την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ.
5. Τέλος σημειώνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του τρίτου τριμήνου των επιτηδευματιών πωλητών αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως θα υποβληθεί υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χωρίς πρόσθετο φόρο ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1060/18.4.2006 και στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου της εν λόγω απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: