11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 29η Απριλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή παραίτησης από την κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του Ερευνητικού Προγράμματος «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις και Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις στην πόλη του Ορχομενού» του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Βαγενά Δημητρίου.
2. Περί Ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του Ερευνητικού Προγράμματος «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις και Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις στην πόλη του Ορχομενού».
3. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ορχομενού.
4. Περί Κατανομής Πιστώσεων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου οικονομικού έτους 2010.
5. Περί Κατανομής 1ης Εντολής Πιστώσεων – ΣΑΤΑ 2010.
6. Περί Συγκρότησης Επιτροπών Άρθ. 41 Ν. 1249/82.
7. Πρόσληψη Υδρονομέων για την τρέχουσα Αρδευτική Περίοδο.
8. Θέμα : Έγκριση της μελέτης του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και,
Υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησή του στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007 -2013.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας».
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 46 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (ΛΥΜΑΤΑ).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 05.46.01.01 – Δίκτυα και έργα αποχέτευσης για την συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Τίτλος έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Αντικείμενο έργου: Δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Αγ. Δημητρίου και Διονύσου του Δήμου Ορχομενού, καθώς και των σχετικών αγωγών προσαγωγής μέχρι τον Ορχομενό.
Προϋπολογισμός Έργου: 4.356.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 21%.
9. Περί σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατασκευή του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Αγ. Δημητρίου του Δήμου Ορχομενού, καθώς και των σχετικών αγωγών προσαγωγής μέχρι τον Ορχομενό».
10. Περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού οικονομικού έτους 2010
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΥ».
12. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».
13. Συζήτηση Αιτήσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Ορχομενού περί παραχωρήσεως οικοπέδου για την ανέγερση Πνευματικού Κέντρου.
14. Συζήτηση Αιτήσεως της εταιρίας Αδελφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ περί νέας χωροθέτησης μπροστά από το κατάστημα τους επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: