Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Προκηρύξη Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου ΓΕΛ Ορχομενού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Αριθ. πρωτ. : 46/17-07-2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ορχομενού ,προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση  του κυλικείου ΓΕΛ  Ορχομενού .
Ο  διαγωνισμός   θα   στο Δημοτικό κατάστημα Ορχομενού την
 Τετάρτη   26 Αυγούστου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ. με τους κατωτέρω όρους :
1 .Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατωτέρω :
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
2.Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ)
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
3.Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο επιπλέον έτη. Αρχίζει από 1-9-2015  και λήγει 30-6-2021.
4.Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
5. Ο  πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α)     Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε άλλο άτομο
β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ
δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
ε)    Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).
στ)   Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντη του σχολείου
ζ)    Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
η)    Σε  περίπτωση   που  την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και του Δημοτικού Καταστήματος . Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα απευθύνονται στον κ. Βασίλειο Τάγκαλη στο τηλέφωνο 6977445592 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17-07-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: