Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις 27Ιουλίου2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. σύμφωνα  
με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  για  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Περί δωρεάν παραχώρησης κτηρίου επί της Οδού Λόρδου Βύρωνα δίπλα στα πέτρινα κτήρια τουΔήμου,για την μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού.
( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 161/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
( Εισηγητής: κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , Αντιδήμαρχος)
Θέμα 3ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για  καθορισμό αρδευτικών τελών.
( Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος , Αντιδήμαρχος)
Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.12/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ορχομενού που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014.  
( Εισηγήτρια: κ. Καράλη Παρασκευή, Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.)
Θέμα 5ο: Υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ  και εντάσσεται στο Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
( Εισηγητής: κ. Γιάννης Πάνου, Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου)
Θέμα 6ο: Περί εξέταση αιτήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την θετική ή αρνητική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί άσκησης ένδικων μέσων ( αίτηση αναστολής ή ανακοπής ) κατά δύο διαταγών πληρωμής και μία (1) απόφασης ειρηνοδικείου.
(Εισηγητής: κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος )
Θέμα 7ο: Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Μίχα Αθανάσιο του Γεωργίου , κάτοικο Τ.Κ. Παύλου.
(Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος, Αντιδήμαρχος )
Θέμα 8ο: Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Αχιλλέα Γκουτζάνη  του Παναγιώτη , που δραστηριοποιείται στη Τ.Κ. Παύλου.
(Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος, Αντιδήμαρχος )
Θέμα 9ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».
(Εισηγητής: κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος )
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων έργου:  1). Μηχανικού εκσκαφέα (περιστροφική τσάπα) , 2). Ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ μετά από δύο άγονες δημοπρασίες. 
(Εισηγητής: κ. . Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος )
Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή λανθασμένων εγγραφών ως προς τη φορολογητέα ύλη στους οριστικού βεβαιωτικούς καταλόγους.
(Εισηγητής: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Αντιδήμαρχος )

Ο Πρόεδρος 

   ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: