Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σεσυνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 29η  Ιουλίου 2013  ημέρα  Δευτέρακαι ώρα 20.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Περί έγκρισης κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ορχομενού. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεκτάριος Τσάπρας)
2.    Περί έγκρισης κανονισμού αδείας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων Δήμου Ορχομενού.( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεκτάριος Τσάπρας)
3.    Ορισμός δύο Υπαλλήλων του Δήμου για την σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. ( Εισηγητής: Δήμαρχος Ορχομενού).
4.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.300,00 ( Προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 27.272,55€ ) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομής αυτής. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ. Σ. Γεώργιος Ζυγούρης).
5.    Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων: 1). ποσού 26.100,00€ 6η δόση ΣΑΤΑ 2013, 2). ποσού 26.100,00 € 7η ΣΑΤΑ 2013 και κατανομή αυτών.( Εισηγητής: Δήμαρχος Ορχομενού).
6.    Περί χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Αναστάσιο Γούλα του Αποστόλου , κατοίκου Ορχομενού.  ( Εισηγητής: Δ.Σ. Τριανταφύλλου Λουκάς)
7.    Περί ονοματοδοσίας οδών Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού . ( Εισηγητής: Τούντας Βασίλειος).
8.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 27/2013 μελέτης με τίτλο: « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστασίων Τ.Κ. Διονύσου και Αγ. Δημητρίου» και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης. ( Εισηγητής: Δ.Σ. Σεραφείμ Αγραφιώτης )
9.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 28/2013 μελέτης με τίτλο: « Ασφαλτόστρωση  οδών σε Τ.Κ. Καρυάς» και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυάς Κων/νος Σωληναραίος)
10.  Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 30/2013 μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα αντλιοστάσια του Δήμου Ορχομενού » και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης. (Εισηγητής: Δ.Σ. Λουκάς Τριανταφύλλου)
11.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2013 μελέτης της ΔΤΥ για το έργο: « Ανάπλαση – Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κάστρου ».(Εισηγητής: Δ.Σ Δημήτριος Μπαρκώσης.)
12.  Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασηςστα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 47/1-2-2012 ανοιχτής πρόσκλησης για την ένταξη του έργου του Δήμου Ορχομενούμε τίτλο: « Ανάπλαση – Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κάστρου»,  στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»,(Εισηγητής:Δ.Σ. Δημήτριος Μπαρκώσης)
13.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Δ.Δ. Παύλου» ,  με ανάδοχο  Γ. Καρατσιώλη & ΣΙΑ Ε.Ε. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου  Ηρακλής Ντουφεξής )
14.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 178/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης.   ( Εισηγητής: Δήμαρχος Ορχομενού).
15.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 43/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά  αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011 σε νέο έργο.( Εισηγητής: Δήμαρχος Ορχομενού).
16.  Έγκριση εκμίσθωσης εξοπλισμού εκτυπώσεων και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης. ( Εισηγητής: Δήμαρχος Ορχομενού).

17.  Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 3/2013 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών  Διαφορών. ( Εισηγητής: Δήμαρχος Ορχομενού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                               
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: