Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο...

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούµε στην 9η (τακτική )  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας , που θα πραγµατοποιηθεί στις  24 Ιουλίου  2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αινιάνων 8),
µε τα ακόλουθα  θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης :  

ΘΕΜΑ 1 ο:  Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης των µαθητών του ΕΠΑ . Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ , για την Π.Ε.Φθιώτιδας .   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.       κ. Ιωάννης Καρνάβας .
ΘΕΜΑ 2 ο:  Έγκριση 2 ης διόρθωσης σταδίου κτηµατολογίου µελέτης « Ο∆ΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ - ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ -ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε.Εύβοιας  κ.Γεώργιος Μάρκου .
ΘΕΜΑ 3 ο:  Χαρακτηρισµός δρόµου ∆.∆.Αµφίκλειας προς Χιονοδροµικά Κέντρα Παρνασσού . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε.Φθιώτιδας  κ.Ευθυµία Τσιβελέκη
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης ισχύος της 10/01/2012 Προγραµµατικής Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου « Ανασκαφική Έρευνα και Αποτύπωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχοµενού » και συµπλήρωση των όρων αυτής . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .   ΘΕΜΑ 5ο:   Τροποποίηση πιστώσεων έτους 2013 έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/2.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .   ΘΕΜΑ 6 ο:  Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισµού έργου της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .
ΘΕΜΑ 7ο:  Τροποποίηση της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , έτους 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .
ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος από πιστώσεις τόκων έτους 2013 ( αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .
ΘΕΜΑ 9 ο:  Έγκριση 7 ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος .
ΘΕΜΑ 10 ο: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης Β΄ εξαµήνου έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος .    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                   ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: