Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Θήβα


Ο Δήμος Θηβαίων ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση της ΓΓΙΦ του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέβαλε πρόταση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».
Ήδη η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε και απεστάλη στον Δήμο μας η σχετική Απόφαση Ένταξης της προαναφερόμενης πράξης.
Η Πράξη πραγματοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €.
Το έργο στοχεύει:
•           Στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους.
•           Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
•           Στην ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
•           Στην συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των θυμάτων.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου μας θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Δημαρχείου Θηβών και θα στελεχωθεί με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Νομικό και Κοινωνικό Λειτουργό).
Ευελπιστούμε ότι η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί εντός του  Σεπτεμβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: