Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  30 Μαϊου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 13/20-09-2011, 14/27-10-2011,    15/23-11-2011, 16/21-12-2011, 17/21-12-2011.

ΘΕΜΑ   2ο  : Έγκριση Προϋπολογισμού Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ της ΠΕΛ κ.Γρανίτσας Γιάννης.

ΘΕΜΑ  3ο : Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων Π.Ε Ευβοίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Η  Προϊσταμένη της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας  κ. Ιωαννίδου-Αλαμάνου Π.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εκποίησης παλαιών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για την παραλαβή του Β’ Σταδίου (πλην Μ.Π.Ε.) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ.Λιδορικίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων της  Π.Ε Φωκίδας  κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ.Λιδορικίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων της  Π.Ε Φωκίδας  κ. Φωτόπουλος Απόστολος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σταδίων της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας  κ.Μάρκου Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 8ο : α) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση & Εξοπλισμός Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας»
β) Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 του έργου «Ανέγερση & Εξοπλισμός Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας  κ.Μάρκου Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  9ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάδειξη του Φαραγγιού Πανταβρέχει του Νομού Ευρυτανίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Ευρυτανίας κ. Τάκης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου « Οδός Βαρβαριάδα – Άγραφα – Ν.Α. Ευρυτανίας». Κατασκευή Β’ τμήματος από Βαρβαριάδα έως Άγραφα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Ευρυτανίας κ. Τάκης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής σε Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEDeGOV), που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συμμετοχής Κ.Ε.Κ : Π.Ε. Φθιώτιδας στη δράση με αντικείμενο «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (Training Voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε.  Φθιώτιδας κ. Τσακωνίτης Κων/νος.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παραλαβής της οριστικής Γεωλογικής Μελέτης της «Μελέτης βελτίωσης επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο – Κλήμα – Κάμπο – επ.οδό Τείχιο – Ποτιδάνεια» .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων της  Π.Ε Φωκίδας  κ. Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός Τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Εποπτικό Συμβούλιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 31 του καταστατικού της εταιρείας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε  κ.Ντάνος Γρηγόριος.

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση μελετών 1ου σταδίου και έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: « Μελέτη ανάδειξης – ανάπλασης ιστορικών – αρχαιολογικών χώρων του Νομού» Ν.Φθιώτιδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων της  Π.Ε Φθιώτιδας  κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός Εδρών Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών κ.Αλατάρης Σεραφείμ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.  κ. Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση Πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση Πιστώσεων και Προϋπολογισμών έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 21ο:Τροποποίηση Πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2012 ( Π.Ε Φθιώτιδας & Εύβοιας ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διαφόρων Φορέων,  έτους 2012 ( Π.Ε Φθιώτιδας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων,  έτους 2012 ( Π.Ε Φθιώτιδας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 25ο  :Δωρεά Ακινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Δήμο Δωρίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η  Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.


                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                          ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: