Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 28η   Ιουνίου 2013  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 20.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1.     Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τα έτη 2013-2014. (  Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Ζυγούρης)
2.    Έγκριση της αριθμ. 9/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά την Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι της 2ης Αναθεωρημένης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών. (  Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Ζυγούρης)
3.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
4.    Έγκριση της υπ΄αρίθμ.  153 /2013 απόφασης Οικονομικής επιτροπής που αφορά έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α’ τριμήνου 2013 προϋπολογισμού του Δήμου. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
5.    Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 6639/5-6-2013 αιτήσεως  του   κ. Εμμανουήλ Κωνσταντίνου, κάτοικο Κάστρου για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 345,00€. ( Εισηγητής:  Δ.Σ. Λουκάς Τριανταφύλλου)
6.    Συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου μας στην Τακτική  Γενική Συνέλευση της 28-6-2013 της εταιρείας « ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ( Εισηγητής: Δήμαρχος )
7.    Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας ( Ε.Π.Σ.Β) για παράταση παραχώρησης χρήσης για δέκα ( 10) έτη. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
8.    Περί έγκρισης προμηθειών και του τρόπου ανάδειξης των αναδόχων. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
9.    Περί έγκρισης μελέτης Βελτίωσης Οδοποιίας Δημοτικής Οδού Κάστρου – Κοκκίνου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10.  Έγκριση της αριθμ.  161/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου για το έτος 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
11.   Περί τροποποίησης της υπ΄αρίθμ. 37/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά κατανομή πιστώσεων  1ης  εντολής ΣΑΤΑ 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
12.  Περί έγκρισης της αρίθμ. 25/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο γήπεδο Ορχομενού» και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης. (Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου).
13.  Περί έγκρισης της αρίθμ. 26/2013 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Διονύσου» και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης. (Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου ).
14.  Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  Υποέργου [2] « Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις περιοχές Λάμδα και Μπούκα του Δήμου Ορχομενού» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». (Εισηγητής:  Νεκτάριος Τσάπρας , Αντιδήμαρχος)
15.  Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας κατά έξι μήνες του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου Αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού , Εργασίες αποπεράτωσης – Αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων. (Εισηγητής:  Νεκτάριος Τσάπρας , Αντιδήμαρχος)
                                                                                                                           
                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: