Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Νέα ρύθμιση του ΟΑΕΕ - Νέα κοροϊδία απαντά η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή των μέχρι 31/12/2012 ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ρύθμιση «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ».
Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012, με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013, έκπτωση 40% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης .
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.
Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση.
Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017),  συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση,  δικαιολογητικά:
1.  Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)
- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13
- Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:
α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη  να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
β.  Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή
2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)
- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:
α. η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,
β.  ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,
γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα :
  • Κινητές αξίες
  • Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής
  • Ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα
  • Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών
  • Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών
  • Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα
  • Απαιτήσεις από τρίτους
  • Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται


                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             

                                              ΧΑΡΑΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: