Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 29 Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/ 2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση εκτέλεσης αποτελεσμάτων Δ΄ Τριμήνου έτους 2018. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας.
Θέμα 2ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/ 2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση εκτέλεσης αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου έτους 2019. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας.
Θέμα 3ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/ 2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση εκτέλεσης αποτελεσμάτων Β΄ Τριμήνου έτους 2019. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Θέμα 4ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/ 2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση εκτέλεσης αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου έτους 2019. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Θέμα 5ο Έγκριση 7 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Θέμα 6ο Μεταφορά πιστώσεων της υπ΄αριθμ. 168/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ύψους 18.212,88€. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας.
Θέμα 7ο Ορισμός τακτικού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
 Θέμα 8ο Ορισμός τακτικού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
Θέμα 9ο Ορισμός τακτικού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας – ΟΑΣΕ ΑΑΕ. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
 Θέμα 10ο Προσδιορισμός Αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , δικαιούχων και του τρόπου καταβολής της.  Εισηγητής : Τσιάμης Ιωάννης , Πρόεδρος Δ.Σ.
Θέμα 11ο Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής πολιτισμού. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
Θέμα 12ο Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2020-2021. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
Θέμα 13ο ΄Εγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Αποκατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος
Θέμα 14ο Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορχομενού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
Θέμα 15ο Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης «Μίσθωσης Ιδιωτικού Μηχανήματος» αντιμετώπισης συμβάντων πολιτικής προστασίας. Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Θέμα 16ο Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πλατείες-πάρκα άλση) λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού. Εισηγητής : κ. Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Θέμα 17ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορχομενού στην πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων». Εισηγητής : κ. Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Θέμα 18ο Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης του Δήμου Ορχομενού για την συμμετοχή του στην πρόσκληση ΙΧ, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος
Θέμα 19ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/23-10-2019 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. Εισηγητής :κ. Τριανταφύλλου Λουκάς , Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ
Θέμα 20ο Λήψη απόφασης για το αρμόδιο όργανο εκτέλεσης σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας Δήμου Ορχομενού. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
Θέμα 21ο Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος
Θέμα 22ο Λήψη απόφασης για εκμίσθωση αγροκτημάτων του Δήμου Ορχομενού 1)Κοινότητας Ορχομενού, 2) Κοινότητας Παύλου,3) Κοινότητας Αγ. Δημητρίου,4)Κοινότητας Καρυάς,5)Κοινότητας Πύργου,6)Κοινότητας Αγ. Σπυρίδωνα. Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
TΣΙΑΜΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: