Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Θέμα 10 : Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012), έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 20 : Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας 2015. (Εισηγητής: κ. Άγγελος Μαράντος, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 3 0 : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμό και του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 40 : Αντικατάσταση Πρόεδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. « Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού», λόγω παραίτησής του. (Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος Δ.Σ.) 
Θέμα 50 : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2015 έγκριση μελέτης για βελτίωση υδρευτικής γεώτρησης και υδραγωγείου Τ.Κ. Κοκκίνου, ποσού με ΦΠΑ 14.760,00€ και τρόπου ανάδειξης αναδόχου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος )
 Θέμα 60 : Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 70 : Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 80 : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2015 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για την διαγραφή οφειλών. (Εισηγητής: κ. Κόκκινος Ιωάννης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Δ. )


Ο Πρόεδρος
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: