Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 6 ατόμων στο Ν. Βoιωτίας

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 6 ατόµων [2 ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, 3 ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης, και ενός (1) ∆Ε Οδηγού, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Βοιωτίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr