Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου έναν Οικονομικό / Διοικητικό Υπάλληλο


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου έναν Οικονομικό / Διοικητικό Υπάλληλο με διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή αντικειμένου εργασίας

Απασχολείται στην οικονομική υπηρεσία σε όλο το φάσμα λειτουργίας της (ακολουθεί τις ισχύουσες νομοθετικές, φορολογικές, εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις) της Δομής Φωκίδας και σε άλλες διοικητικές εργασίες (οργάνωση, αρχειοθέτηση, παρακολούθηση εργασιών) που αφορούν το σύνολο της. Οργανώνει και παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση όλων των Μονάδων της Δομής. Λειτουργεί με βάση την μηχανοργάνωση της λειτουργίας ενός λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα:

1.        Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με αντικείμενο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στις Οικονομικές Επιστήμες
2.        Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση λογιστηρίου, τουλάχιστον 2 ετών
3.        Προϋπηρεσία εργασίας σε Ανώνυμες Εταιρίες ή Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ή Κοινωνικές Επιχειρήσεις
4.        Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εφαρμογών και Διαδικτύου
5.        Γνώση λογιστικού σχεδίου / προγραμμάτων και εφαρμογών γραφείου (Office)
6.        Άδεια λογιστή Γ τάξης
7.        Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
8.        Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
9.        Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
10.    Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
11.    Ανάληψη πρωτοβουλιών και αίσθημα ευθύνης
12.    Ικανότητα εργασίας σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον
13.    Συστατικές επιστολές

Για την ορθή αξιολόγηση και επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων, η Εταιρία δύναται να εφαρμόσει τεστ αξιολόγησης.

Παρακαλούμε αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, αποδεικτικά προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό για την υποστήριξη της υποψηφιότητας, έως τις 5 Μαρτίου 2018, είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr, είτε στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 13, Άμφισσα Τ.Κ. 33100.

Δεν υπάρχουν σχόλια: