Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις  23  Φεβρουαρίου   2017  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  6.00 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 50/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος , επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου)

Θέμα 2ο : Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.480,00€ (προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 36.72€ , υπόλοιπο 24.443,28€),  Α΄ κατανομή , για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής : κ.  Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής) 

Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά τον απολογισμό  οικονομικού έτους 2016.
(Εισηγητής : κ. Βασίλειος Τάγκαλης ,Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

Θέμα 4ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 14/2017απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την διοργάνωση εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2017.  
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

Θέμα 5ο : Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού (άρθρο 65 παρ.4 Ν.3852/2010).
(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: