Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις  30  Νοεμβρίου   2016  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  6.00 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,  που αφορά την πρόταση μεταβολής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού από 10 Θέσιο  σε 12 Θέσιο για το σχολικό έτος 2017-2018. 
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης , Πρόεδρος Δ.Σ. )

 Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης , Πρόεδρος Δ.Σ. )

 Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την αγορά αγρών  στη θέση «Λεύκες»,  Πηγών  Χαρίτων Ορχομενού.
( Εισηγητής : Ιωάννης Νταβαλούμης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 4ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ.  235/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και επιχειρησιακού προγράμματος .
( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 5ο : Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.480,00€ ( προμήθεια Τ.Π.Δ.- κράτηση 36,72€) , Δ΄ Κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2016) και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης , Πρόεδρος Δ.Σ. )

 Θέμα 6ο : Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  για τη « Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου Ναού Αγίου Γεωργίου Ακραιφνίου» ,  εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για την υπογραφή  της  σύμβασης και  όλες τις περεταίρω ενέργειες. 
( Εισηγητής :  Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)
Θέμα 7ο :
  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» ,  εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για την υπογραφή  της σύμβασης  και όλες τις περαιτέρω  ενέργειες.
(Εισηγητής :κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην πράξη « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ( ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» , τον  ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται  για την υλοποίηση της δράσης.
( Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου , Ειδικός συνεργάτης )

 Θέμα 9ο : Ορισμός Δημάρχου και αναπληρωτή του για την σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 11, του Ν. 4664/2014. 
( Εισηγητής : κ. Φεργαδιώτης Ευθύμιος , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο : Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή περίφραξης δεξαμενών ύδρευσης στην περιοχή Δραγατσούλα» , συμβατικού ποσού 10.287,87€ με ΦΠΑ , με ανάδοχο την ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.
(Εισηγητής :κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 11ο : Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».
(Εισηγητής :κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο : Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων  του Δήμου Ορχομενού, διάρκειας 24 μηνών» , από ιδιώτη εργολάβο , β). Την έγκριση υπ΄αριθμ. 36/2016 μελέτης για την « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων  του Δήμου Ορχομενού, διάρκειας 24 μηνών», και  γ).  Την έγκριση του τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13ο : Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας «Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου ( πλατείες – πάρκα  άλση)» , από ιδιώτη εργολάβο , και  έγκριση του τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 14ο : Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής Δ.Ε. Ορχομενού» , από ιδιώτη εργολάβο , και  έγκριση του τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για την συντήρηση και εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένους χώρους πρασίνου του Δήμου Ορχομενού.
Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 16ο : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΙΟΥ»
Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 17ο : Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ» , με ανάδοχο  την Κ/ξια Α. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ –Α. ΜΠΑΡΩΝΗΣ.
(Εισηγητής : κ. Ζυγογιάννης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 18ο :
  Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ» , με ανάδοχο  την Κ/ξια Α. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ –Α. ΜΠΑΡΩΝΗΣ.
( Εισηγητής :  κ.  Ζυγογιάννης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος )

 Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για: Α. Την ανάκληση των υπ΄αριθμ.  147/2016 , 149/2016, 151/2016 αποφάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου και Β. Την έγκριση των παρακάτω μελετών  και του τρόπου εκτέλεσης τους : 1. Την υπ΄αριθμ. 31/2016   νέα μελέτη για  « Προμήθεια μεταλλικού φράγματος άρδευσης στη θέση « ΜΠΟΥΤΙ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ», 2. Την υπ΄αριθμ. 35/2016  επικαιροποιημένη μελέτη για « επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ακραιφνίας , 3. Την υπ’ άριθμ. 37/2016 επικαιροποιημένη μελέτη για  «Κατασκευή φρεατίων διανομής για την άρδευση Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου – Αγ. Σπυρίδωνα- Καρυάς»,  4. Την υπ΄αριθμ. 38 /2016 επικαιροποιημένη μελέτη  για « Αντικατάσταση τμημάτων υπόγειου αγωγού άρδευσης κλειστού τύπου σε Τ.Κ. Διονύσου».    
( Εισηγητής : Ιωάννης Νταβαλούμης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 20ο : Ανάληψη αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Ορχομενού.
( Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου , Ειδικός συνεργάτης )

 Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων .  
( Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου , Ειδικός συνεργάτης )

 Θέμα 22ο : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2017.
( Εισηγητής : Ιωάννης Νταβαλούμης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 23ο : Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 73/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορχομενού και της εταιρείας Protergia A.E.  και έγκριση του νέου Μνημονίου Συνεργασίας.  
(Εισηγητής :κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: