Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

43 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θηβαίων και τη ΔΕΥΑΘ στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ , που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ειδικότερα, για το Δήμο Θηβαίων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας ( ΔΕΥΑΘ) οι θέσεις είναι οι ακόλουθες:
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
2061
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
2107
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
2595
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
4
3205
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
1
1602
ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
16

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
23
ΔΕΥΑΘ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1005
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)
1
1020
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΙΔΑΧ)
1
1047
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)
2
1071
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)
2
1105
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)
1
1228
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ(ΙΔΑΧ)
4
2074
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΑΧ)
1
2821
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΙΔΑΧ)
1
2822
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ)
2
3176
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΑΧ)
1
1663
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΙΔΑΧ)
4

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
20

Το ΦΕΚ της προκήρυξης (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ΦΕΚ 9/9-2-2018 , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:
●  Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
●  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
●  Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:
Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.
Τέλος, γνωστοποιείται ότι για το Δήμο Θηβαίων εκκρεμούν άλλες δύο (2) θέσεις μονίμων ΥΕ εργατών καθαριότητας  οι οποίες θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2643/1998.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr