Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις    26         Σεπτεμβρίου   2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. σύμφωνα
με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1o: Περί προστασίας των Πηγών Χαρίτων Δ.Κ. Ορχομενού, ύστερα από το  αριθμ. πρωτ. 7822/5-8-2016 αίτημα του συνδυασμού « ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» .
( Εισηγητής:  κ. Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης , επικεφαλής του συνδυασμού  « ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»)

 Θέμα 2o: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 196/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού  ,  τεχνικού προγράμματος & επιχειρησιακού προγράμματος.  
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 3o: Αποδοχή πίστωσης ποσού 32.462,42€ από Δ.Ε.Δ.Μ.Η.Ε. από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 4o: Αποδοχή πιστώσεων 2ης , 3ης, 4ης εντολής ΣΑΤΑ 2016  ποσού 44.070,00€ και κατανομής αυτών για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 5o: Αποδοχή πιστώσεων 5ης , 6ης, 7ης εντολής ΣΑΤΑ 2016  ποσού 44.070,00€ και κατανομής αυτών για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 6o: Λήψη απόφασης για διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου παρελθόντων ετών, λόγω παραγραφής τους.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 7o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
( Εισηγητής: κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος της ΕΕΦΔ)  

 Θέμα 8o: Λήψη απόφασης για τη μη ανάληψη πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων λόγω έλλειψης προσωπικού του Δήμου.
( Εισηγητής: κ. Στάμος Μιχαλοστάμος , Δ/ντής του Δήμου)) 

 Θέμα 9o: Λήψη απόφασης για αύξηση ωρών απασχόλησης της  κ. Αικατερίνης Καραγιάννη , όσον αφορά την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων.
( Εισηγητής: κ. Στάμος Μιχαλοστάμος , Δ/ντής του Δήμου)

 Θέμα 10o: Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.200,00€ ( προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 30,30€ , υπόλοιπο 20.169,70€ ) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2016 και κατανομή της  πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές. 
( Εισηγητής:  κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 11o: Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.480,00€ (προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 36,72€ , υπόλοιπο 24.443,28€)  , για λειτουργικές δαπάνες σχολείων,  Γ΄ κατανομή έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές.
( Εισηγητής:  κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 12o: Περί λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον Ορχομενό και καθορισμού τρόπου διεξαγωγής ( Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2016 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13o: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λουτσίου» , ποσού 12.098,08€( με ΦΠΑ) 
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: « Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Καρυάς»  προϋπολογισμού 21.993,30€ και του τρόπου ανάθεσης του έργου.  ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: « Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε Δ.Ε. Ορχομενού»  προϋπολογισμού 87.395,94€ και του τρόπου ανάθεσης του έργου.  ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 16o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: « Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ακραιφνίας » προϋπολογισμού 6.799,36€ και του τρόπου ανάθεσης του έργου. ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 17o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» , ποσού 9.544,21 € ,  με ανάδοχοu τον κ.  Ηλία  Καντά
( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 18o: Έγκριση ης Αριθμ. 29/2016 μελέτης με τίτλο: « Κατασκευή φρεατίων διανομής για την ύδρευση Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου- Αγίου Σπυρίδωνα – Καρυάς» , ποσού 11.835,80€ και του τρόπου ανάθεσης αυτής. ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 19o: Έγκριση ης Αριθμ. 30/2016 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού νερού στην υδρευτική γεώτρηση  Τ.Κ. Παύλου»,  ποσού 27.218,80€ και του τρόπου ανάθεσης αυτής. ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 20o: Έγκριση ης Αριθμ. 34/2016 μελέτης με τίτλο: « Αντικατάσταση τμημάτων υπογείου αγωγού άρδευσης κλειστού τύπου σε Τ.Κ. Διονύσου – Δ.Κ. Ορχομενού» , ποσού 12.121,00€ και του τρόπου ανάθεσης αυτής.  ( Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 21o: Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 2016 και διάθεση πιστώσεων. ( Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Τάγκαλης , Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού)

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΑΔΕ ΕΦΗ

ΤΑΔΕ ΕΦΗ
Καθημερινά,10.00 με 12.00 το πρωί, με την Έφη Ντίνη