Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

Λήγει η προθεσμία για τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που θέλουν να πάρουν σύνταξη

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Συνάδελφοι, 
Λήγει η προθεσμία για τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, που θέλουν να πάρουν σύνταξη
Λήγει στις στο τέλος του μήνα η δυνατότητα,  που έχουν οι οφειλέτες – ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης σύνταξης, με συμψηφισμό των αναδρομικά δικαιούμενων συντάξεων, σύμφωνα  με το άρθρο 38 του νόμου 4331/2015,  που ορίζει ρητά ότι ο συμψηφισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο ασφαλισμένος δεν οφείλει εισφορές πάνω από 55 μηνιαίες συντάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα κατώτατα όρια ανά κατηγορία σύνταξης.
Μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις τυχόν επιβαρύνσεις, η οφειλή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για να γίνει ο συμψηφισμός με τις αναδρομικές συντάξεις…
Εφόσον υπάρχει και υπόλοιπο οφειλής, το ποσό αυτό μπορεί να παρακρατηθεί σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 5 έτη….
Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από την σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά το συμψηφισμό και συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. 
Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση, η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν από την πάροδο τουλάχιστον 18 μηνών από την υποβολή της αίτησης.


Οι δικαιούχοι σύνταξης, που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, μέχρι να λάβουν το σύνολο της σύνταξής τους, δικαιούνται μηνιαίο ποσό 360 ευρώ, χωρίς όμως δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης, ποσό που θα συμψηφιστεί με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις.
Με δήλωσή τους, οι συνταξιούχοι, μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης αυτού του ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης.
Η διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης, που υποβάλλονται από τις 2/7/2015 και μετά, που ξεκίνησε η ισχύς του νόμου, σε αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν τις 2/7/2015, σε αιτήματα που  βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή, σε αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη του νόμου και   σε αιτήματα που γνωστοποιήθηκε η οφειλή στους υποψήφιους συνταξιούχους αλλά δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της, μέχρι τις 2/7/2015…
Την αντίστοιχη δυνατότητα έχουν και οι οφειλέτες του ΕΤΑΑ, οι οποίοι μπορούν εφόσον υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30/9/2015, να συμψηφίσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις τουλάχιστον 18 μηνών.
Τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής, που υπερβαίνει δηλαδή τα 50.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της οφειλής και αν το ποσό της οφειλής δεν καλύπτεται από τις 18 αναδρομικές συντάξεις, το υπόλοιπο παρακρατείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  μέχρι και 60 από τις συντάξεις.
Στο 18μηνο οι ασφαλισμένοι μπορούν, αν θέλουν,  να λαμβάνουν μηνιαίως 360 ευρώ, χωρίς να έχουν δικαίωμα σε προσωρινή σύνταξη, ενώ δικαιούνται παροχών ασθένειας, καταβάλλοντας εισφορά. 

                                                               
                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


      ΧΑΡΑΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΧΡΗΣΤΟΥ  ΗΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: