Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ισχυρές αντοχές σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον


Το 2012, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέγραψε μεγέθη που διαμορφώθηκαν σε επίπεδα συγκρίσιμα με τα ιστορικά υψηλά του 2011. Η συγκεκριμένη επίδοση, παρά την πρωτοφανή σε βάθος και χρονική διάρκεια ύφεση στην εγχώρια αγορά, αλλά και το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, υπογραμμίζει το ανθεκτικό προφίλ του Ομίλου. Το 2012, ο Όμιλος ισχυροποίησε τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητες του, επιτυγχάνοντας στον τομέα των Έργων EPC τη διείσδυση σε νέες αγορές, στον Τομέα Μεταλλουργίας τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση των εξαγωγών, και στον τομέα της Ενέργειας την ενίσχυση του μεριδίου του στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2012 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.454 εκατ., έναντι των €1.571 εκατ. το 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €170,1 εκατ., από €208,6 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €21,7 εκατ., έναντι €42,6 εκατ. το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι, σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, καταγράφεται για πρώτη φορά ισότιμη συνεισφορά από τους τρεις τομείς δραστηριότητας, μετά την έναρξη εμπορικής λειτουργίας και των 3 θερμικών μονάδων ενέργειας.

Ο Τομέας των Έργων EPC κατέγραψε για ένα ακόμα έτος τη μεγαλύτερη συνεισφορά επανερχόμενος ωστόσο, όπως είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της ΜΕΤΚΑ, σε πιο διατηρήσιμα μεγέθη σε σύγκριση με την επίδοση του προηγούμενου έτους που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ το 2012, ανήλθε στα €547,5 εκατ., έναντι €1.003,7 εκατ. το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €92,7 εκατ., από €161,6 εκατ. πέρυσι. Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε €70,1 εκατ. έναντι €115,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η υπογραφή νέας σύμβασης στην Αλγερία και η είσοδος στην αγορά της Ιορδανίας με δύο νέα έργα, πιστοποιεί τη δυναμική της ΜΕΤΚΑ σε διεθνές επίπεδο και δημιουργεί θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις το επόμενο διάστημα. Στο τέλος του 2012 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα €1,7 δις, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων στη Συρία, αλλά και στο αδύναμο εγχώριο περιβάλλον.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €506,0 εκατ., από €521,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €20,6 εκατ., από €31,9 εκατ. πέρυσι. Η υπερκάλυψη των στόχων για το 2012 του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», σε συνδυασμό με την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με πολύ ανταγωνιστικούς όρους, αποτυπώθηκε στην αξιοσημείωτη ανάκαμψη των επιδόσεων του Τομέα στο Β’ Εξάμηνο. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη, παρά την εξωστρέφεια της και τον αυστηρό έλεγχο κόστους, αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το εγχώριο περιβάλλον, καθώς επιβαρύνεται με υπερβολικούς φόρους στην παραγωγή, που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της έναντι των διεθνών ανταγωνιστών.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ενέργειας ανήλθε σε €446,1 εκατ., από €134,9 εκατ. το προηγούμενο έτος, συνεισφέροντας έτσι το 31% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €65,2 εκατ., από €30,0 εκατ. πέρυσι. Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαθέτει διψήφιο μερίδιο αγοράς (10,5%) στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, ενώ ο Τομέας Ενέργειας καταλαμβάνει πλέον ισότιμη θέση και αποτελεί τον τρίτο αξιόπιστο πυλώνα ενίσχυσης της οικονομικής επίδοσης του Ομίλου.

Με δεδομένη την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου και στους 3 βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, οι προοπτικές ανάπτυξης για το 2013 διαγράφονται θετικές, παρά την επιβάρυνση που υφίσταται από παράγοντες όπως η υπερφορολόγηση της παραγωγής, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος και η καθυστέρηση της εξυγίανσης του δημοσίου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: