Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει την ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του νέου ΚΦΑΣ από 30 Μαρτίου 2013


Η ΕΣΕΕ απέστειλε επιστολή προς τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους με την οποία υπενθυμίζει την ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών από 30 Μαρτίου και ταυτόχρονα παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεών του. Οι διευκρινίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στην έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από ελεύθερους επαγγελματίες, στον χρόνο έκδοσης τιμολογίων προς το Δημόσιο, στον τρόπο διαφύλαξης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων και στις περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου.
Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι:
-          Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών χειρόγραφα σε θεωρημένο στέλεχος ή μηχανογραφημένα με αναγραφή των στοιχείων του πελάτη, παρέχεται μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες της παρ.1, αρ.48 του ν. 2238/1994, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι έμποροι.
-          Οι αποδείξεις και τα τιμολόγια ελευθέρων επαγγελματιών προς το Δημόσιο ή προς ΝΠΔΔ εκδίδονται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
-          Η υποχρέωση φύλαξης των φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης και η δυνατότητα άμεσης αναπαραγωγής τους περιλαμβάνει και φορολογικά στοιχεία που υποχρεωτικά (π.χ. δελτία αποστολής) ή προαιρετικά εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και μηχανογραφικά εκδιδόμενα στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση σήμανσής τους από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (π.χ. τιμολόγια και στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, αποδείξεις λιανικής υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών κ.λπ.).
-          Σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης φορολογικού στοιχείου, ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται μόνο στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που έχει σημανθεί, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι δεν έγινε χρήση αυτού. Για την ακύρωση τιμολογίου, σημαινόμενου ή μη, με την προϋπόθεση πάλι ότι δεν έχει γίνει χρήση του, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.
-          Για τις αμοιβές προσώπων που ανήκουν πλέον στα υπόχρεα πρόσωπα απεικόνισης συναλλαγών (όπως, φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση) διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση έργων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2012, επιτρέπεται η έκδοση απόδειξης δαπάνης.
-          Η προθεσμία για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που θα επιτρέψει την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μετατίθεται το αργότερο μέχρι 29 Μαρτίου 2013.
Η ΕΣΕΕ εφιστά την προσοχή σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι εάν δεν υπάρξει νέα παράταση της τελικής ημερομηνίας, η ουσιαστική εφαρμογή του νέου Κώδικα θα ξεκινήσει κανονικά στις 30 Μαρτίου 2013. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: