Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Nέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας το 2021 για τη MYTILINEOS - Ενίσχυση των επενδύσεωνΗ MYTILINEOS (RICMYTr.ATBloombergMYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2021. 

o   62,4% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020, ή 18% σε μη προσαρμοσμένη βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε €115 εκατ.

o   27% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €1.698 εκατ., σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020,

o   23% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €241 εκ., αν η σύγκριση γίνει σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2020. Σε μη προσαρμοσμένη βάση το EBITDA εμφανίζει αύξηση σχεδόν 3% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2020.

o   Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 804 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,5, σε μια χρονιά κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Καθώς διανύουμε το Δ’ Τρίμηνο του 2021, μιας χρονιάς κατά την οποία παρά την ύφεση που παρουσιάζει η πανδημία, καταγράφονται προκλήσεις εξίσου σημαντικές με το 2020, η MYTILINEOS καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη σε ευθυγράμμιση και με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

 Η παγκόσμια οικονομία παρότι καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων ετών, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κρίσιμες δευτερογενείς επιπτώσεις της πανδημίας, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι τιμές ρεκόρ των ναύλων παγκοσμίως και γενικότερα οι αυξανόμενες κοστολογικές πιέσεις που έλαβαν ιδιαίτερη ένταση στο Β’ Εξάμηνο του έτους, υποσκάπτοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές. Η συνύπαρξη τόσων αντίξοων συνθηκών ταυτόχρονα, θέτει σε μεγάλη δοκιμασία το σύνολο της επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις παραπάνω εξελίξεις, η MYTILINEOS έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, που αφενός διασφαλίζουν την επίτευξη νέας ιστορικά υψηλής κερδοφορίας το 2021, αλλά επιπλέον θέτουν τη βάση για αλλαγή επιπέδου των οικονομικών επιδόσεών της από το επόμενο έτος. Σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικές επενδύσεις αναφορικά με την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

1.       ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

Ποσά σε εκ €

9Μ 2021

9Μ 2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

1.698,1

1.341,0

27%

EBITDA

241,2

234,5

3%

Καθαρά Κέρδη

115,2

101,8

13%

Κέρδη ανά μετοχή*

1,044

0,886

18%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(bps)

EBITDA

14%

17%

-329

Καθαρά Κέρδη

7%

8%

-80

                                  *Tελευταίοι δώδεκα μήνες , προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές

 Σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020 σε ενοποιημένη βάση:

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.698,1 εκατ. έναντι €1.341,0 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €241,2 εκατ. έναντι €234,5 εκατ. κατά το Εννεάμηνο του 2020, επωφελούμενα από τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας. Οι αυξημένες επιδόσεις των Τομέων Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αντιστάθμισαν πλήρως την αναμενόμενα μειωμένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου που οφείλεται κυρίως στην προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου. Αν η προγραμματισμένη συντήρηση της Korinthos Power δεν είχε πραγματοποιηθεί το 2021, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αλλά και της MYTILINEOS συνολικά κατά το εννεάμηνο του 2021, υπολογίζεται πως θα ήταν αυξημένα κατά περίπου €15 εκατ..

Σε μια περίοδο μεγάλων διακυμάνσεων η συγκριτική ανάλυση μεγεθών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ως εκ τούτου, αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρουμένων των επιδράσεων μη επαναλαμβανόμενων παραγόντωνη προσαρμοσμένη αύξηση του EBITDA για το εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ανέρχεται σε περίπου 23%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €115,2 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με τα €101,8 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, αν η σύγκριση γινόταν σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, η αύξηση σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται σε 55%.

 

2.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

2.1.   Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 

Ποσά σε εκ €

9Μ 2021

9Μ 2020

Δ %

Δ% Προσαρμοσμένο

Κύκλος Εργασιών

687,9

664,6

3%

-

EBITDA

81,8

122,3

-33%

-15,4%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(bps)

 

EBITDA

12%

18%

-651

-


Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Εννεάμηνο 2021 

 

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [GWh]

9Μ 2021

9Μ 2020

9M 2021
% Μίγματος

9Μ 2020
% Μίγματος

Λιγνίτες

4.212

3.936

10,6%

10,3%

Υδροηλεκτρικά

3.993

2.315

10,1%

6,1%

Μονάδες Φυσικού Αερίου

15.902

13.242

40,1%

34,7%

ΑΠΕ1

11.877

11.098

30,0%

29,1%

Καθαρές Εισαγωγές

3.640

7.552

9,2%

19,8%

Λοιπά

14

2

0,0%

0,0%

Σύνολο

39.637

38.145

100,0%

100,0%

        1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs)

9Μ 2021

9Μ 2020

Δ%

Θερμικές Μονάδες

3.614

4.119

-12%

ΑΠΕ

371

381

-3%

Σύνολο

3.985

4.500

-11%

 

 Στο Εννεάμηνο του 2021, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €687,9 εκατ. που αντιστοιχεί σε 40,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος (+3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα στο Εννεάμηνο του έτους σημείωσε αύξηση κατά 3,9%, καθώς μετά τη μείωση στο Α’ τρίμηνο του έτους (-5,4%) λόγω της πανδημίας, η ζήτηση ανέκαμψε δυναμικά στο 2ο και στο 3ο τρίμηνο του έτους (+7,6% και +9,9% αντίστοιχα), βοηθούμενη και από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους θερινούς μήνες. 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2021 και ενώ ακόμα η πανδημία δεν έχει παρέλθει, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σημαντική ενεργειακή κρίση, η οποία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα στην Ευρώπη οι τιμές του φυσικού αερίου καταγράφουν ιστορικά υψηλά, με τις τιμές των ρύπων (CO2), ταυτόχρονα, να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις κυβερνήσεις να καλούνται να λάβουν μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους εν όψει της χειμερινής περιόδου. 

Οι παραπάνω εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την χονδρεμπορική αγορά, με τις τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο Γ’ Τρίμηνο του έτους να ανέρχονται στα 119 €/MWh, σημειώνοντας αύξηση 167%, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τους προμηθευτές, όσο και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η MYTILINEOS, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις που θέτει η σημερινή συγκυρία, με βάση την πολυετή εμπειρία και τριβή στις αγορές εμπορευμάτων, έχει προσαρμόσει έγκαιρα την εμπορική της πολιτική για την προστασία τόσο των μετόχων της όσο και των καταναλωτών – πελατών της μέσα στη δίνη που έχει δημιουργηθεί στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. 

Συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,0 TWh, που αντιστοιχεί στο 10,1% της συνολικής ζήτησης. Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατηρεί μερίδιο 8,1% στο τέλος του Σεπτέμβριου. 

Η παραγωγή των θερμικών μονάδων της MYTILINEOS ήταν μειωμένη στις 3,6 TWh από 4,1 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η Εταιρεία προχώρησε στην προγραμματισμένη τρίμηνη «Μεγάλη Συντήρηση» του σταθμού της Korinthos Power κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2021. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά από τις αρχές Ιουνίου, συνεισφέροντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

Η MYTILINEOS, με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) ισχύος 826MW στο τέλος τους έτους, θα διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ ~2,3 GW από θερμικούς σταθμούς και μονάδες ΑΠΕ και επομένως αναμένεται να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει σήμερα όσον αφορά στην παραγωγή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα της δώσει επίσης τη δυνατότητα σταδιακά να διεκδικήσει αναλογικά και υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, αλλά και τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής  οικονομίας τα επόμενα έτη. 

2.2.   Τομέας Μεταλλουργίας 

Ποσά σε εκ €

9Μ 2021

9Μ 2020

Δ %

Δ% Προσαρμοσμένο

Κύκλος Εργασιών

482,3

393,0

23%

-

EBITDA

119,4

115,8

3%

23,0%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(bps)

 

EBITDA

25%

29%

-469

-

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (ktons)

9M 2021

9M 2020

Δ%

Αλουμίνα

648,0

616,8

5,1%

Πρωτόχυτο Αλουμίνιο

135,8

135,3

0,4%

Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο

37,2

23,1

61,1%

Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου

173,0

158,4

9,2%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t)

9M 2021

9M 2020

Δ%

3Μ LME

2.393,0

1.622,3

43,9%

Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)

300,0

268,1

11,9%

 

Κατά το Εννεάμηνο του 2021, τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου του Τομέα Μεταλλουργίας παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας τα επίπεδα παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο Αλουμίνιο, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκριθεί τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση, όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει. 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας στο Εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €482,3 εκατ., που αντιστοιχεί σε 28,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €393,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €119,4 εκατ. έναντι €115,8 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Οι τιμές του Αλουμινίου από τις αρχές του έτους έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά την τρέχουσα περίοδο, καθώς μια σειρά από παράγοντες, όπως τα μέτρα τόνωσης των οικονομιών λόγω της πανδημίας, η χαλαρή νομισματική πολιτική, οι πληθωριστικές πιέσεις, η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση και η παγκόσμια τάση προς την «πράσινη» οικονομία, συντελούν στη σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης και παράλληλα θέτουν περιορισμούς στην προσφορά και τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. 

Συγκεκριμένα, στο Εννεάμηνο του έτους η μέση τιμή του Αλουμινίου (LME 3Μ) ανήλθε στα επίπεδα των 2.400 $/τόνο, 44% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ την περίοδο που διανύουμε οι τιμές στο LME ανήλθαν έως τα επίπεδα των 3.180 $/τόνο. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν και οι τιμές των premia, έχοντας διπλασιαστεί στο Εννεάμηνο του έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Ο δείκτης API της Αλουμίνας,  ο οποίος αρχικά δεν ακολούθησε την ισχυρή άνοδο των τιμών του Αλουμινίου, με τη μέση τιμή στο Εννεάμηνο του έτους να διαμορφώνεται στα 300 $/τόνο, αύξηση 11,9% σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2020, το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να ευθυγραμμίζεται με την άνοδο των τιμών του μετάλλου. 

Σε επίπεδο κόστους, η ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης και η κατακόρυφη αύξηση στις τιμές της ενέργειας έχουν αυξήσει τις τιμές των πρώτων υλών, του μεταφορικού κόστους και των τιμών των ρύπων, συμβάλλοντας στην αύξηση του κόστους παραγωγής της Αλουμίνας και του πρωτόχυτου Αλουμινίου στο Εννεάμηνο του έτους. Οι παραπάνω κοστολογικές πιέσεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ευάλωτους παραγωγούς, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα οι υψηλές τιμές LME να μην αντανακλώνται στην κερδοφορία, αντίθετα αρκετές μονάδες στην Ευρώπη έχουν ήδη περικόψει την παραγωγή τους. 

Και σε αυτόν τον τομέα, η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME κατοχυρώνει αυξημένη κερδοφορία και τα επόμενα 2-3 χρόνια. 

Παράλληλα, η MYTILINEOS παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης. Το πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης κόστους με την ονομασία «Ήφαιστος», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. 

Τέλος, συνεχίζονται απρόσκοπτα οι επενδύσεις για την αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας της Αλουμίνας κατά 25 χιλ. τόνους, καθώς και της συνολικής ετήσιας παραγωγής Αλουμινίου στους 250 χιλ. τόνους (project NEW ERA 250) εκ των οποίων το 26% θα προέρχεται από ανακυκλωμένο Αλουμίνιο. 

2.3.   Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

 

Ποσά σε εκ €

9Μ 2021

9Μ 2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

244,3

209,7

16%

EBITDA

15,0

11,5

31%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(bps)

EBITDA

6%

5%

68

 Στα αποτελέσματα Εννεάμηνου αποτυπώνεται η θετική πορεία του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με σημαντική βελτίωση των επιδόσεών του συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €244,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €15,0 εκατ., αυξημένα κατά 31%. έναντι €11,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου το 2020.

 Σημαντικοί καταλύτες για την παραπάνω επίδοση αποτέλεσαν η συμβασιοποίηση και η εκκίνηση εργασιών σε μια σειρά έργων σε χώρες της Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης και στο Ουζμπεκιστάν, όσον αφορά τα έργα για τρίτους, ενώ για τα έργα BuildOperate & Transfer (BOT), υπογράφηκε συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 91MW στη Ρουμανία, συμβατικού τιμήματος €67,7 εκατ..

 Ειδικότερα, στα έργα για τρίτους, συνεχίζονται οι εργασίες σε χώρες όπως η Χιλή, η Ισπανία, η Αγγλία, το Ουζμπεκιστάν, ενώ εντός της περιόδου η MYTILINEOS αναδείχθηκε ανάδοχος ενός έργου 200MW για τη ΔΕΗΑΝ, στην Δυτική Ελλάδα στο οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες. Συνολικά, το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο έργων για τρίτους ανέρχεται σε €287 εκατ.. Αναφορικά με τα BOT έργα, ο Τομέας πραγματοποίησε σημαντικές εξαγορές έργων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. 

Η συνολική ισχύς των ώριμων BOT έργων ανέρχεται σε ~ 2 GW εκ των οποίων :

  • 121,5 MW έχουν ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί
  • 524 MW σε φάση κατασκευής
  • 136 MW με ολοκληρωμένη αδειοδότηση και έτοιμα για έναρξη κατασκευής (RTB)
  • 308 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τελος του 2021
  • 848 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) εντος του α’ εξάμηνου 2022

 Επιπλέον, στο BOT χαρτοφυλάκιο o Τομέας έχει σε φάση ανάπτυξης ~  4GW,  τα οποία βρίσκονται σε πιο πρώιμα στάδια ανάπτυξης.  

Στις αρχές του Δ’ Τριμήνου, ο Τομέας ενδυνάμωσε την παρουσία του στην ιταλική αγορά, εξασφαλίζοντας μέσω δημοπρασίας ένα έργο, το οποίο είχε αναπτύξει εξ ολοκλήρου, ισχύος 52,8 MW, διασφαλίζοντας και 20ετή χρηματοπιστωτική σύμβαση με τιμή πώλησης ενέργειας 65,17 €/MW

 

2.4.   Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 

Ποσά σε εκ €

9Μ 2021

9Μ 2020

Δ %

Κύκλος Εργασιών

283,6

73,6

285%

EBITDA

29,6

-12,0

-

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(bps)

EBITDA

10%

-

-

 Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων εξαμήνου, ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης παρέμεινε σε κερδοφόρο πορεία, πιστοποιώντας την ουσιαστική επανεκκίνησή  του, έπειτα από μια χρονιά που επηρεάστηκε σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και με τη νέα στρατηγική εστίαση σε έργα που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €283,6 εκατ. εκατ. που αντιστοιχεί σε 16,7% του συνολικού κύκλου εργασιών έναντι €209,7 το εννεάμηνο του 2020. Αντίστοιχα, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €29,6 εκατ. έναντι ζημιών -€12,0 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2020.  

Κατά τη διάρκεια του έτους, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή δύο νέων υποσταθμών υψηλής τάσης και την επέκταση ενός υπάρχοντος υποσταθμού στη Γεωργία. Το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια δύο συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για παρόμοια έργα σε Ελλάδα και Αλβανία, σηματοδοτώντας την δυναμική εισχώρηση του Τομέα στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D). Παράλληλα, ο Τομέας συνεχίζει να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή θερμικών μονάδων, διεκδικώντας με αξιώσεις έργα σε Ευρώπη και Υποσαχάρια Αφρική, ενώ προχωρά την εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων.

 Επιπλέον, στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων, η MYTILINEOS εντοπίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, έχοντας ήδη την αναγνώριση της αγοράς ως Turn-Key Contractor έργων μεγάλης κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράει η υλοποίηση του έργου ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων “Protos Energy Facility” στο Cheshire του Ηνωμένου Βασίλειου, με δυνατότητα επεξεργασίας 400.000 τόνων ετησίως, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για περαιτέρω δυνατότητες ανάληψης παρόμοιων έργων. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε €848 εκατ. στο τέλος του Εννεαμήνου, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο φτάνει τα €1,7 δισ.. 

Τέλος, η MYTILINEOS, στοχεύει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ιδιαίτερα για έργα τα οποία προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως έργα  διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα  ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind ενεργειακών έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: