Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 17 Ιουλίου 2019 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  74 του Ν. 4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

(Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος).
Θέμα 2ο :
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

(Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος).
Θέμα 3ο:
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ του έργου «Αποκατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού, αναδόχου 3Κ Τεχνική Α.Ε.

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
Θέμα 4ο:
Αποδοχή ειδικής δήλωσης διακοπής εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού».

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
Θέμα 5ο:
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Ορχομενού Δήμου Ορχομενού».

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
Θέμα 6ο:
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε Δ.Κ. Ορχομενού», συμβατικού ποσού: 11.617,55 € (με ΦΠΑ), αναδόχου Παναγιώτη Κουτσούμπα Ε.Δ.Ε».

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
Θέμα 7ο:
Περί ανανέωσης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, προσωπικού του δημοτικού παιδικού σταθμού Ορχομενού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020».

(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος Πρόεδρος Δ.Σ).
Θέμα 8ο:
Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (περ. β, παρ. 11, άρθρο 221) λόγω συμμετοχής του στην κινητικότητα.

(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος Πρόεδρος Δ.Σ).
ΘΕΜΑ 9ο:
Περί ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ορχομενού.

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
ΘΕΜΑ 10ο:
Περί ενεργειακής απόδοσης του 1ου Γυμνασίου Ορχομενού.

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
ΘΕΜΑ 11Ο :
Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
ΘΕΜΑ 12Ο :
Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Έκτακτη επισκευή και συντήρηση αγωγού άρδευσης Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα στη θέση ΣΣ Λιβαδειάς προϋπολογισμού 12.121,00 ευρώ».

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
ΘΕΜΑ 13Ο :
Έγκριση του υπ΄αριθμ.1/19-2-2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

(Εισηγητής : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα Αντιδήμαρχος).
                                   Ο Πρόεδρος
                            
                              ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: