Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...O πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί στην Ανοικτή Συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 20η Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων» προϋπολογισμού δαπάνης 755.650,00 € με ΦΠΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Έγκριση της μελέτης του έργου «Συντήρηση Δρόμου Παύλου - Κάστρου» προϋπολογισμού δαπάνης 720.000,00 € με ΦΠΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
3. Συζήτηση επί πρότασης του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Μπαμπαλούκα για την γραμμή μεταφοράς ενέργειας από Αιολικά Πάρκα σε σταθμούς της Δ.Ε.Η.
4. Έγκριση: α) του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Ο.Σ.Δ.) του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»» και β) του «Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου (πράξης) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου».
7. Ανάθεση στη ΣΟΛ. Α.Ε. της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ορχομενού, της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2008.
8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 32.500,00 € από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2009 των σχολείων και κατανομής της στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009.
10. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009 και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009 για εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ έτους 2009.
11. Συζήτηση επί αιτήσεως κ. Ζαροβασίλη Στέφανου του Λεωνίδα για χορήγηση έκτασης στους δημοτικούς βοσκότοπους Τ.Δ. Πύργου για την εισαγωγή σ΄ αυτούς (65) προβάτων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: