11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς σε συνέντευξη Τύπου προς τα ΜΜΕ, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2009, με αφορμή την εκχώρηση της Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ύψους 88,0 εκατ. Ευρώ ενημέρωσε αναλυτικά για τα ακόλουθα θέματα:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου και του Υπουργού Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων κ. Σουφλιά εκχωρείται το δικαίωμα διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ύψους 88,0 εκατ. Ευρώ.
Με το ποσό αυτό πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έργα διαχείρισης (κατασκευής και αναβάθμισης) οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα:
- Σταθμοί Μεταφόρτωσης.
- Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Απορριμμάτων.
- Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
- Μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
Άμεσα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Παντελή Σκλιά εξεδόθη Ανοιχτή Πρόσκληση ύψους 23,2 εκατ. Ευρώ με Τελικούς Δικαιούχους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου δυνητικά αρμόδια για την εκτέλεση πράξεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Εκ των πόρων αυτών 11,2 εκατ. Ευρώ διατίθενται για έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων.
Το ποσό των 12,0 εκατ. Ευρώ διατίθεται για προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, πλυστικά κ.α.) και προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων εντός των Χώρων Υγειονομικής Ταφής (συμπιεστές, φορτηγά, σπαστήρες, κονιορτοποιητές κλπ.). Για τον εξοπλισμό μεταφοράς θα χρηματοδοτηθούν οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων που η βασική υποδομή τελικής διάθεσης (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) έχει άδεια λειτουργίας και εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα επιλέξιμοι είναι οι Φορείς Διαχείρισης και οι Σύνδεσμοι Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Λειβαδιάς, Θήβας, Βόρειας Εύβοιας, Δομοκού, Χαλκίδας, Σκύρου και Λαμίας στο βαθμό που έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ Κεντρικής Φθιώτιδας και αναμένεται η οριστική χωροθέτησή του.
Επίσης, μετά από αίτημα των ΦΟΔΣΑ Λοκρίδας και Νότιας Εύβοιας ανακοινώνεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 1,2 εκατ. Ευρώ των δύο μελετών ωρίμανσης του έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΥ & Μονάδας Ανάκτησης Υλικών στη Διαχειριστική Ενότητα Λοκρίδας Φθιώτιδας (ύψους 600.000,0 Ευρώ) και Νότιας Εύβοιας (ύψους 600.000,0 Ευρώ).
Στο πλαίσιο των μελετών για την κατασκευή των ως άνω χώρων θα εκπονηθούν οι κάτωθι μελέτες:
· Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση όλων των κατάλληλων θέσεων στα όρια των δυο διαχειριστικών ενοτήτων για τη χωροθέτηση των έργων, ώστε να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη θέση. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι υφιστάμενες μελέτες προεπιλογής χώρων.
· Υδρογεωλογική μελέτη
Η υδρολογεωλογική μελέτη θα εκπονηθεί για όλους του υποψήφιους χώρους κατασκευής του ΧΥΤΥ. (Η προεκτίμηση αμοιβής γίνεται για τουλάχιστον 2 θέσεις).
Αντικείμενο της υδρογεωλογικής μελέτης είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή
Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Υδρολιθολογικό χάρτη
2. Απογραφή σημείων εμφάνισης νερού
3. Μετρήσεις στάθμης
4. Σύνταξη τεύχους υδρογεωλογικής μελέτης
· Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει συνοπτικά:
1. Στοιχεία για την περιοχή του έργου
2. Στοιχεία για το έργο
3. Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου
4. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου
· Γεωλογική μελέτη
Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Γεωλογική χαρτογράφηση
2. Υδρολιθολογικό/υδρογεωλογικό χάρτη
3. Γεωλογικές τομές
4. Χάρτη ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου
5. Σύνταξη τεύχους γεωλογικής μελέτης
· Τοπογραφική μελέτη
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της τοπογραφικής μελέτης είναι οι ακόλουθες:
1. Τοπογραφική αποτύπωση
2. Τριγωνισμοί
3. Πολυγωνομετρίες
4. Κτηματογράφηση
· Γεωτεχνική μελέτη
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της γεωτεχνικής μελέτης είναι οι ακόλουθες:
1. Προγραμματισμός, επίβλεψη, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών
2. Γεωτεχνική Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
· Προμελέτη του έργου του ΧΥΤΥ
Στην προμελέτη για την κατασκευή του ΧΥΤΥ περιλαμβάνονται οι κάτωθι επιμέρους μελέτες:
1. Υδραυλική μελέτη
2. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
3. Χημικοτεχνική μελέτη
4. Μελέτη οδοποιίας
5. Μελέτη κτιριακών έργων και λοιπών έργων υποδομής
· Τεύχη Δημοπράτησης του έργου
Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα συνταχθούν για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με το σύστημα μελέτη - κατασκευή.
· Μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης – υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση
Επίσης, αντικείμενο της μελέτης είναι και η έκδοση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για την κατασκευή μονάδας ανάκτησης υλικών. Για το σκοπό αυτό θα συμπεριληφθεί στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), καθώς και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΧΥΤΥ, η μονάδα ανάκτησης υλικών.
Κλείνοντας τη Συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς ανέφερε: «Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά αποδεικνύει την ευαισθησία της στο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της οριστικής επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαθέτει τόσο την πολιτική βούληση όσο και τους απαραίτητους πόρους. Μεμψίμοιρες απόψεις, μικροπολιτικές η μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, αδικαιολόγητη εσωστρέφεια και παραπληροφόρηση λόγω άγνοιας η ημιμάθειας δεν έχουν χώρο στην κοινή προσπάθεια. Προχωρούμε αποφασιστικά προς την οριστική λύση με ευαισθησία, υπευθυνότητα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πόρους…»

Δεν υπάρχουν σχόλια: