Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση από το Δήμο Ορχομενού για την ανανέωση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου


Οι άδειες υπαιθρίου εμπορίου , πλανόδιου ή στάσιμου , που έχουν χορηγηθεί από τα κατά περίπτωση αρμόδια Νομαρχιακά , Δημοτικά  ή Κοινοτικά Συμβούλια , αντίστοιχα, ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις και προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση .
Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από ον κάτοχο της άδειας στον δήμο μας έως της 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της .
Η άδεια υπαιθρίου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει υποβάλλει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης καθώς και αν δεν προσκομίσει και το αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος τέλους στον δήμο , όπου αυτό απαιτείται.

                                                          Ο  Δήμαρχος

                                                 Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: