Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Δήμος Αλιάρτου: Καταχώρηση τιμών ζώνης στη βάση δεδομένων της ΔΕΗ


ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                               
                                                                         Αλίαρτος    27/9/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με ερωτήματα που τίθενται από Δημότες ,για την καταγραφή των τιμών ζώνης στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ανακοινώνονται τα εξής:
1.      Οι τιμές ζώνης ακινήτων καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από το Δήμο.
2.      Το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει  μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε (Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών), με την εγκύκλιο ΠΟΛ1251/20-12-2011, κάλεσε τους Δήμους να διορθώσουν τις τιμές ζώνης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Οι Δήμοι ως εκ τούτου ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να καταγράψουν τις ισχύουσες τιμές.
3.      Οι Δήμοι όλης της χώρας, είναι αρμόδιοι μόνο για τη διόρθωση των λαθών που αφορούν στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, στους οποίους προσέρχονται οι δημότες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προκειμένου να τα διορθώσουν. Επιπλέον, οι Δήμοι ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.
4.      Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι δήμοι αποστέλλουν τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. ο οποίος ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης.
5.      Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η ΓΓΠΣ διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο Δήμο και διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.
6.      Η Δημοτική Αρχή ,ταυτόχρονα με την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε διατύπωσε την αντίθεσή της αποστέλλοντας εξώδικο στην ΔΕΗ (30-11-2011) και δήλωσε αλληλέγγυα προς τους Δημότες που πλήττονται  ανελέητα  από την φοροεισπρακτική επιδρομή.
7.      Ομοίως μετά την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καταγραφή των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει αναθέσει στον Νομικό Σύμβουλο  ,την διερεύνηση της δυνατότητας νομικής προσβολής των τιμών αντικειμενικών αξιών στα όρια του Δήμου επειδή τις θεωρεί υψηλές.
Τέλος ενημερώνουμε τους Δημότες ότι οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυμούν μπορούν να την λαμβάνουν, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, από τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τους αρμόδιους αιρετούς εκπροσώπους.

                                                                           Ο Δήμαρχος
                                                                    Ντασιώτης ΓεώργιοςΠΡΟΣ  ΚΑΘΕ  ΑΡΜΟΔΙΟ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΙ  ΚΑΘΕ  ΑΡΧΗ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» του Νομού Βοιωτίας που εδρεύει στην Αλίαρτο Βοιωτίας και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ντασιώτη.

Π Ρ Ο Σ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.Στους λογαριασμούς που αποστέλλονται από την εταιρεία σας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στο Δήμο Αλιάρτου αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αμέσως μετά την κόκκινη ένδειξη «συνολικό ποσό πληρωμής» και αφού έχει προηγουμένως υπολογιστεί και χρεωθεί «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.2011») επί λέξει το εξής κείμενο :

«Σύμφωνα με το Ν. 4021/2011 η Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».

Σχετικά με το ανωτέρω κείμενο και τις γενικότερες μελλοντικές ενέργειες της εταιρείας σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

ΕΠΕΙΔΗ κατά του συγκεκριμένου Ν. 4021/2011 (άρθρο 53) έχουν εγερθεί σοβαρότατες και απόλυτα βάσιμες και τεκμηριωμένες αμφισβητήσεις, σχετικά με τη συνταγματικότητα και την εν γένει  νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αντίστοιχα αρκετές Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με προεξάρχουσα την Αίτηση Ακυρώσεως που έχει υποβληθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.).

ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω Αιτήσεις Ακυρώσεως έχουν ήδη προσδιοριστεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας να εκδικαστούν συνολικά, με τη διαδικασία της «πρότυπης δίκης» κατά τη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 2011.  

ΕΠΕΙΔΗ μεταξύ των βάσιμων λόγων ακυρώσεως των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 περιλαμβάνονται και οι κάτωθι :

α) Ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς, ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφέλειας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος.

β) Ότι, κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα απ’ αυτήν.

γ) Ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το  Νόμο, αλλά από τη μέθοδο υπολογισμού για το Τ.Α.Π. της Δ.Ε.Η. και των  άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα όχι από  την κανονιστικώς δρώσα  Διοίκηση, αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  Δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος.

δ)  Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές  ηλεκτρικού ρεύματος η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και, σε περίπτωση μη  καταβολής  του, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς προμηθευτές το  δικαίωμα να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος,  κατά πρόδηλη παραβίαση των άρθρων 26, παράγραφος 2 και 1, παράγραφος  3 του Συντάγματος, αφού η βεβαίωση και η είσπραξη φόρου επί του  κεφαλαίου, παρότι αποτελεί έκφανση της δημόσιας εξουσίας και της κρατικής  κυριαρχίας, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες  (!). 

ε)  Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των  «δομημένων επιφανειών», κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 20 του  Συντάγματος και του άρθρου 6 της  Ε.Σ.Δ.Α., χωρίς συνεκτίμηση άλλων  ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από τη  δομημένη επιφάνεια, τη διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας  του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του  ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας κ.λ.π.) και μάλιστα  με καθιέρωση αμάχητου τεκμηρίου χωρίς τη δυνατότητα ανταπόδειξης από  το φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα  δικαστικής προστασίας.

στ)  Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (μετά το Φ.Α.Π., σύμφωνα με τα άρθρα  27 επόμενα του Ν. 3842/2011) της  κατοχής ακίνητης περιουσίας στο ίδιο οικονομικό έτος (2011), κατά  παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της  φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.

ζ)  Ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του  ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού προς  καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και  μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να  έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς,  ανήμποροι, άνεργοι  κ.λ.π.) και συνεπώς προσβάλλεται απ’ ευθείας η  ίδια η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός  ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου  κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η  υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου.

η)  Ότι η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της  ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της  Πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της Δ.Ε.Η. και των  καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να μην είναι υπόχρεοι αλλά  να αναγκάζονται προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (π.χ.  μισθωτές).

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι βέβαιη η διάγνωση της  αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του  Ν. 4021/2011.

ΕΠΕΙΔΗ η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των  οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα αδυνατούν να  καταβάλλουν  το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. και των  άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε  κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία  κ.λ.π.

ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΛΟΓΟΥΣ

Για λογαριασμό και με ρητή επιφύλαξη όλων των νόμιμων  δικαιωμάτων των κατοίκων και δημοτών του Δήμου  Αλιάρτου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αναγραφή στους  λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. του κειμένου που  αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά με την εντολή  διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυμβατική συμπεριφορά της  εταιρείας σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από κάθε  αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής  ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που  αποδεδειγμένα  αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι και την  οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της  συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης  οιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη  του Δήμου Αλιάρτου, για το λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν  την απόφαση των Ανωτάτων  Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των  σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011 :

1. Ο Δήμος Αλιάρτου είναι αλληλέγγυος και θα συμπαρασταθεί με  όλα τα  μέσα σε κάθε δημότη και κάτοικο, που θα υποστεί την  αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της Δ.Ε.Η.

2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας και  οι εντεταλμένοι για τη διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας  ευθύνονται προσωπικώς, αστικώς και ποινικώς, υπέχουν δε την  υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημιά που  θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να  καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.

Η παρούσα κοινοποιείται προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Λιβαδειάς  προς διερεύνηση τυχόν μελλοντικών ποινικών αδικημάτων από  πλευράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένων  υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. σχετικά με αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική  διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων, που ανήκουν σε δημότες και κατοίκους  του Δήμου Αλιάρτου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την  παρούσα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και στον  κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Λιβαδειάς.

Αλίαρτος,  30  Νοεμβρίου  2011

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: