Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Διευκρινήσεις από τον Αραχωβίτη για την παραχώρηση γης σε ανέργους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Πολιτικής Γης Περιφερειών της Χώρας, σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012 και έως 31-10-2018 έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγ. 13 του άρθρου 36 του ν.4061/2012 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 95/1975, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το άρθρο 36 παρ. 13 του ν.4061/2012,όπως προστέθηκε με το άρθρο 168
του ν.4099/2012,(ΦΕΚ Α’ 250) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37
παρ. 14γ του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) ορίζει τα εξής: «13.α) Κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που μίσθωναν, πριν τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την αριθ. 95/19.5.1975 Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου (Α 98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α
180), μπορούν με αίτηση τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, να ζητήσουν την
παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για χρονικό
διάστημα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.
β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο
Περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης, το οποίο καθορίζεται με την ως άνω
απόφαση παραχώρησης χρήσης, είναι ετήσιο και ορίζεται μέχρι πέντε (5) ευρώ /
στρέμμα. Για τους όρους της παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11.
Μετά τη λήξη της παραχώρησης τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμφωνα με τα
άρθρα 4 έως 11.» 
Η διάρκεια ισχύος των αποφάσεων παραχώρησης της πρώτης παραγράφου
του ανωτέρω άρθρου παρατάθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις έως 31-10-2018.
Ειδικότερα, η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4351/2015 ορίζει ότι «οι αποφάσεις
παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε
ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το
εξουσιοδοτημένο απ` αυτόν όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του
ν. 4099/2012 και το άρθρο 37 παρ. 14 εδάφιο γ` του ν. 4235/2014, παρατείνονται
έως 31.10.2016», η παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4484/2017 ορίζει ότι «η
παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή
σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού, δυνάμει σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τον οικείο
Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, σύμφωνα με την παρ. 13
του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α` 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β`
της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α` 250) και ακολούθως,
αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ` της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014
(Α` 32), παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2017» και η παρ. 2 του άρθρου 141 του
ν.4537/2018 ορίζει ότι «το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών 
ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στα 
μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που
προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του
άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018. Η
παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2017
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου παραχωρήθηκαν κατά χρήση
σύμφωνα με το ν. 4061/2012». 
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι από 01-11-2018, ήτοι την επομένη
της λήξης της τελευταίας παράτασης που είχε δοθεί στις παραχωρήσεις κατά χρήση
αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε ανέργους
εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, τα επίμαχα αγροτικά ακίνητα, εφόσον ανήκουν σε αυτά που
διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν.4061/2012,
παραχωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11 του ν.4061/2012. Οι αρμόδιες
Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν να ενημερώσουν, άμεσα, τους
ενδιαφερόμενους παραχωρησιούχους των αγροτικών ακινήτων της ανωτέρω
κατηγορίας

 Ο Υπουργός

Σταύρος Αραχωβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr