Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Δικαιολογητικά εγγραφής για την Α, Β και Γ τάξη του ΓΕΛ Ορχομενού


Οι γονείς που τα παιδιά τους επιθυμούν να φοιτήσουν σε οποιαδήποτε τάξη του ΓΕΛ Ορχομενού πρέπει να εκτυπώσουν πάλι την αίτηση – δήλωση από το σύστημα e-eggrafes και να την προσκομίσουν στο σχολείο. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.
Από 25/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.
Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΛ 
Για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α’ τάξη του ΓΕΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν μέχρι 29/6/:
1.    Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το σχολείο)
2.    Απολυτήριο Γυμνασίου (Διαβιβάζεται υπηρεσιακά)
3.    Εκτύπωση της Οριστικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (από το σύστημα e-eggrafes).
4.    Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και/ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
(Δίνεται και συμπληρώνεται στο σχολείο)
5.    Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας εφόσον υπάρχει
6.    Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΦΕΚ 1293/Β΄/ 21-05-2014). Είναι απαραίτητο να υποβληθεί στο Λύκειο προκειμένου ο μαθητής/τρια να δικαιούται συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μέχρι να υποβληθεί ο μαθητής δεν συμμετέχει στο μάθημα.
7.    Μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται Πιστοποιητικό γέννησης από τη χώρα καταγωγής τους μεταφρασμένο.

Β’ ΚΑΙ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΛ 
Για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Β’ και Γ΄ τάξη του ΓΕΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το σχολείο)
2.    Εκτύπωση της Οριστικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (από το σύστημα e–eggrafes).
3.    Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και/ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. (Δίνεται και συμπληρώνεται στο σχολείο)
Περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του ΓΕΛ Ορχομενού http://lyk-orchom.voi.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: