Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 27 Ιουνίου  2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο :
Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης της Κεντρικής Πλατείας στην Τ.Κ. Παύλου
(Εισηγητής :  κ.  Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)


 Θέμα 2ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2018 μελέτης της πράξης με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης και έλεγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Ορχομενού», την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18334/10-5-2018 , του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο : « Υποδομές ύδρευσης για εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου για τις περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την υποβολή της πρότασης.
(Εισηγητής: :  κ.  Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)


 Θέμα 3ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 178/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 4η τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018.
(Εισηγητής :  κ.  Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)


 Θέμα 4ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 193/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 5η τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018.
(Εισηγητής :  κ.  Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)


 Θέμα 5ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 154/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής :  κ.  Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 6ο :
Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ-ΑΠΕ παρελθόντων ετών σε νέα έργα.
(Εισηγητής :κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 7ο :
Έγκριση μεταφοράς υπολοίπου χρηματοδοτήσεων προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
(Εισηγητής :κ. Κανέλλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 8ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 46.934,04€ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και κατανομή αυτής.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο :
Αποδοχή πιστώσεων ποσού 58.760,00 y€ 1η, 2η, 3η, 4η εντολής ΣΑΤΑ 2018 και κατανομή αυτής.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 30.750,00€ ( προμήθεια Τ.Π.Δ.- κράτηση 46,13€ , υπόλοιπό 30.703,87€) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2018 και κατανομή αυτής.
(Εισηγητής :  κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δ.Σ. & Πρόεδρος Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής).

 Θέμα 11ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 3850/30-5-2018, 3867/31-5-2018, 4064/5-6-2018, 4204/11-6-2018, 4444/19-6-2018) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο :
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 185/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον νέο κανονισμό ύδρευσης Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13ο :
Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αναψυκτηρίου οικισμού Μαυρόγειας.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 14ο :
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: « Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων».
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 15ο :
Αποδοχή ή όχι προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018, στην κτηματική περιφέρεια  του Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)
Θέμα 16ο :

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα οπωροκηπευτικά στον κ. Λάμπρο Αργυρίου του Θεοδώρου, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)

 Θέμα 17ο :
Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού υπόγειων κάδων απορριμμάτων», λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού και τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 18ο :
Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Επισκευή Μαντρότοιχου σε νεκροταφείο Τ.Κ. Κοκκίνου».
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 19ο :
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Εργασίες επισκευής στέγης κτιριακού συγκροτήματος «Πέτρινα» λόγω έκτακτων φαινομένων στο Δήμο Ορχομενού από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. 
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 20ο :
Έγκριση  εκτέλεσης του έργου: « Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων άρδευσης ( βάνες καθαρισμού στο Αντ/σιο κλειστού τύπου στη Δ.Κ. Ορχομενού)», τον τρόπο ανάθεσης καθώς και την έγκριση της 32/2018 μελέτης.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 21ο :
Έγκριση  εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας σε Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου», τον τρόπο ανάθεσης καθώς και την έγκριση της 37/2018 μελέτης.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 22ο :
Έγκριση  εκτέλεσης του έργου: «Παράκαμψη αγωγού άρδευσης Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα στη θέση « Γέφυρα Αγ. Ανδρέα», τον τρόπο ανάθεσης καθώς και την έγκριση της 35/2018 μελέτης.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 23ο :
Έγκριση  εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας σε Τ.Κ. Κοκκίνου », τον τρόπο ανάθεσης σύμφωνα με την 36/2018 μελέτη Δ.Τ.Υ.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 24ο :
Ενημέρωση επί των συσταθέντων με το Ν. 4529/2018 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών Ευβοίας με προσωρινή έδρα τη Χαλκίδα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη και Κορινθιακού κόλπου με προσωρινή έδρα την Κόρινθο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι παράκτιες περιοχές στον Κορινθιακό κόλπο του Δήμου Θηβαίων.
(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)

 Θέμα 25ο :
Έγκριση της υπ’ άριθμ. 2/20-4-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών  για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ)

 Θέμα 26ο :
Έγκριση της υπ’ άριθμ. 3/15-5-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών  για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ)

 Θέμα 27ο :
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2018.
(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)

 Θέμα 28ο :
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Παύλου ,Κάστρου , Διονύσου, αναδόχου Παναγιώτη Κουτσούμπα Ε.Δ.Ε.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: