Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Περιφερειακή πολιτική: Οι ευρωβουλευτές τοποθετούνται επί των έκτακτων χρηματοδοτικών μέτρων για την Ελλάδα

Ειδικά χρηματοδοτικά μέτρα που συμφωνήθηκαν το 2015 οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ. Οι ευρωβουλευτές ωστόσο ζητούν βελτιωμένη ποιοτική αξιολόγηση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, οι τεράστιες μειώσεις στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τις οποίες υπέστησαν όλες οι ελληνικές περιφέρειες ως αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας, την έλλειψη δημοσίων πόρων και την άνευ  προηγούμενου προσφυγική κρίση είχαν σταματήσει πολλά έργα λόγω προϋποθέσεων απορρόφησης που δεν ήταν εφικτό να ικανοποιηθούν.

Ως εκ τούτου, το ΕΚ και το Συμβούλιο συμφώνησαν το 2016 στην εφαρμογή πρόσθετων στοχευμένων χρηματοδοτικών μέτρων για την Ελλάδα, με στόχο να απορροφηθούν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αλλά και να ξεκινήσει η υλοποίηση έργων της τρέχουσας περιόδου (2014-2020) και ειδικότερα του 2015 και 2016.

Οι θετικές συνέπειες στην οικονομία σε περίοδο ανεπαρκούς ρευστότητας

Ειδικότερα αναφέρεται ότι η εφαρμογή του ειδικού κανονισμού (2015/1839) απέτρεψε τη διακοπή της υλοποίησης προγραμμάτων και σημαντικού αριθμού έργων μέσω της άνευ προηγουμένου αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 100% για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Παράλληλα, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) αυξήθηκε η προχρηματοδότηση από τα ταμεία συνοχής, με αποτέλεσμα να λάβει η Ελλάδα το 2015 και 2016 πρόσθετα κονδύλια ύψους 2 δις ευρώ. Επωφελήθηκε συνεπώς σημαντικά η ελληνική οικονομία σε μια περίοδο ανεπαρκούς ρευστότητας.

Ανάγκη για αποτελεσματικότητα και ποιότητα στις επενδύσεις

Ωστόσο, τέτοιου είδους ειδικά μέτρα μπορούν να δικαιολογούνται μόνο σε «εξαιρετικές περιστάσεις», τονίζεται στην έκθεση, όπου επισημαίνεται επίσης ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει «να προσδίδει προστιθέμενη αξία στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση» και  να μην «αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των επενδύσεων».

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να ενημερώσει το ΕΚ για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρηματοδοτικής περιόδου (2007-2013), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2018, προβαίνοντας παράλληλα σε αξιολόγηση της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Εισηγητής της σχετικής έκθεσης πρωτοβουλίας είναι ο Pascal Arimont (ΕΛΚ, Βέλγιο). Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 36 ψήφους υπέρ, καμία κατά, και 2 αποχές και θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του ΕΚ μετά το καλοκαίρι.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο του κανονισμού (2015/1839) διατέθηκαν για την υλοποίηση έργων στην Ελλάδα στους κάτωθι τομείς: μεταφορές, περιβάλλον, τουρισμός, πολιτισμός, αστική ανάπλαση και ανασυγκρότηση της υπαίθρου, κοινωνικές υποδομές, κοινωνία της πληροφορίας και δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Από τα 50,000 έργα, μόνο 79 δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα έργα  εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: