Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


( 11ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Ιουνίου  2017 και ώρα 7:00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 124/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 2ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 155/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 143/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου  προϋπολογισμού 2017. 
( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 4ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 22.656,43€ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου)

Θέμα 5ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητος Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Γιάννης Πάνου , ειδικός συνεργάτης)

Θέμα 6ο :
Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης – Εκτέλεσης της Πράξης « Κέντρο κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό MIS 5001660.
(Εισηγητής : κ. Γιάννης Πάνου , ειδικός συνεργάτης)

Θέμα 7ο :
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση γραφείων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Γιάννης Πάνου , ειδικός συνεργάτης)

Θέμα 8ο :
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή περίφραξης δεξαμενών ύδρευσης στην περιοχή Δραγατσούλα» , με ανάδοχο Εξοικοδόμηση Ο.Ε.  ( Α. Παναγώτας- Α. Βούλγαρης)
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 9ο :
Περί άρσης διακοπής εργασιών και 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή πεζοδρόμου περιπάτου στις Πηγές Χαρίτων»
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 10ο :
Περί άρση διακοπής εργασιών και 3η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου : « Επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Δήμου  Ορχομενού».
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 11ο :
Έγκριση της υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας: « Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού υπόγειων κάδων απορριμμάτων»,  λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 12ο :
Εξέταση αιτήσεως κ. Αριστείδη Γκάγκαρη του Δημητρίου , κατοίκου Δ. Ορχομενού.
(Εισηγητής :  κ. Βασίλειος Τούντας , Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών)

Θέμα 13ο :
Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2017-2018 και τρόπου ανάθεσης αυτής.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 14ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/17-5-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
(Εισηγήτρια :κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. εσόδων )

Θέμα 15ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/19-5-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
(Εισηγήτρια :κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. εσόδων )

Θέμα 16ο :
Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους.
(Εισηγήτρια :κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. εσόδων )

Θέμα 17ο :
Λήψη απόφαση για εξώδικο συμβιβασμό για την υπόθεση του  κ. Κωνσταντίνου Δήμου. 
( Εισηγητής : κ. Στάμος Μιχαλοστάμου, Δ/ντής του Δήμου )

Θέμα 18ο :
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2017.
( Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 19ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
( Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr