Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση για άδειας χρήσης ύδατος στο Δήμο Λεβαδέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της έκδοσης της υπ΄αριθμ. 140424/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 814Β/14-03-2017) κοινής υπουργικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ή ενοικιαστές ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης που κάνουν χρήση ύδατος,  ενημερώνονται τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης ύδατος,  ο ενδιαφερόμενος εφόσον μέχρι την έκδοση της παραπάνω  κοινής υπουργικής απόφασης,  δεν έχει ήδη προσκομίσει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης νερού, κατά περίπτωση.
Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από τον φορέα υποδοχής της αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα  που  παρατίθεται στην ανωτέρω απόφαση και πρέπει να κατατεθεί στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας  στο διάστημα     έως 14 Μαΐου 2017.
Αρμόδιοι  υπάλληλοι :
κα. Χατζημανώλη  Γεωργία,  Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, 2ος όροφος  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261350871
και  κα. Αγγελοπούλου Αγγελική -Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2261351206

Δεν υπάρχουν σχόλια: