Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017) 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Θέμα 1 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 55/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. (Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 2 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 56/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2016. ( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 3 ο : Αποδοχή και ανάληψη από τον Δήμο Ορχομενού εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων της ΥΠΟΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». (Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Μελάς , εκκαθαριστής )
 Θέμα 4 ο : Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων μας , μέλη Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους , προκειμένου να καταρτιστεί το μητρώο προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016). (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος) 
Θέμα 5 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/3-2-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) 
Θέμα 6 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/8-2-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)
Θέμα 7 ο : Ορισμός αρδευτικής περιόδου , καθορισμού αριθμού θέσεων , πρόσληψης υδρονομέων και αμοιβής αυτών για το έτος 2017. (Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος ) 
Θέμα 8 ο : Περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 9 ο : Περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας( αντιπλημμυρική προστασία, αποχιονισμός και λοιπές δράσεις) 2017. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 10ο : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 11ο : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 12ο : Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( άρθρο 76 ν. 3852/2010). (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος) 
Θέμα 13ο : Συζήτηση του αιτήματος κατοίκων Τ.Κ. Ακραιφνίου για την προσάρτηση της σε όμορο Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος) 

Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: