Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση του δήμου Ορχομενού για την ανανέωση άδειας Επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς.

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών οι
οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητά του ( εφόσον δηλαδή οι πωλητές έχουν την κατοικία
τους ή την μόνιμη διαμονή τους στον δήμο Ορχομενού ) ότι προκειμένου να ανανεώσουν
την άδειά τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,που
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία , στο αρμόδιο γραφείο του δήμου έως τις
31 Μαρτίου 2017 (σύμφωνα με την υπ΄αρίθ : 5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/24-01-2017 τ.Β΄)
Απόφαση Υπ.Οικονομίας & Ανάπτυξης ). 
 Συμπληρωματικά υπενθυμίζουμε ότι αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι
πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας η ανανέωση απορρίπτεται.
Συνεπώς δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται μετά την 01η -04- 2017 .
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του δήμου Ορχομενού και πληροφορίες δίνονται στα τηλ: 22613-51015
και 22613-51014.

 Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Ο.Α
 Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: