Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το έτος 2016

Το 2016, η ανακοίνωση του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού  σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω μιας νέας ευέλικτης δομής που θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. Παράλληλα το 2016 ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «ΑτΕ») ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγμα νέων αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC.

Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.246,1 εκατ. έναντι 1.382,9 εκατ. το 2015, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμβολή του Τομέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €222,4 εκατ. από €234,4 εκατ. το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €34,2 εκατ., έναντι €47,5 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με €13,5εκ. υψηλότερο κόστος αποσβέσεων του Ενεργειακού Τομέα. Το κόστος αποσβέσεων αναμένεται να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2017.

Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας του Ομίλου:

Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων

O Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων κατέγραψε κύκλο εργασιών €447,9 εκατ., έναντι €549,4 εκατ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €84,3 εκατ., έναντι €98,0 εκατ. το 2015. Σημειώνεται ότι οι μέσες συνολικές τιμές αλουμινίου “LME + Premium” παρουσίασαν μείωση 14% σε σχέση με το 2015, επηρεάζοντας αρνητικά τις επιδόσεις του συγκεκριμένου τομέα.

Οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις αγορές εμπορευμάτων, όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2016 και στις αρχές του 2017, με τη σημαντική ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου και το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, είχαν θετική επίπτωση στα αποτελέσματα του Δ’ Τριμήνου και δημιουργούν θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις του επόμενου έτους. Συγκεκριμένα στο Δ’ Τρίμηνο 2016 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Τομέα ανήλθαν σε €30,4 εκατ. έναντι €17,0 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση 79,0%.

To 2016, η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της ΑτΕ και της ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επισφράγισε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας «Excellence» εδραιώνοντας τη θέση της ΑτΕ ανάμεσα στις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου διεθνώς.

Η πρόσφατη συνεργασία της ΑτΕ με τη General Electric (GE) για την εγκατάσταση του πρώτου στον κόσμο «Digital Smelter», μία καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου, αλλά και η παράλληλη έναρξη του νέου προγράμματος «The Best» με ορίζοντα υλοποίησης το 2018, υπογραμμίζει την προσήλωση της διοίκησης του Ομίλου στο στόχο της καθιέρωσης της ΑτΕ ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τομέας Έργων EPC

Στον Τομέα Έργων EPC, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ, κατόρθωσε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις αγορές της Μ. Ανατολής.

Το 2016, η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €445,1 εκατ. έναντι €668,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €74,9 εκατ. από €116,4 εκατ. το 2015. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €53,3 εκατ. έναντι €68,9 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε €0,15 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) και τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΜΕΤΚΑ στο Δ’ Τρίμηνο έχουν ενισχυθεί από μη επαναλαμβανόμενο έσοδο €35,8 εκατ. που αφορά σε αποζημίωση από την εκτέλεση του έργου στο Deir Ali της Συρίας το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

Το 2016, για πρώτη χρονιά καταγράφηκε αξιοσημείωτη συνεισφορά στα συνολικά αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ από τη ΜΕΤΚΑ–EGN, εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Το επόμενο διάστημα, η ΜΕΤΚΑ στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού μοντέλου, επιδιώκει την ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία, η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη.

Τομέας Ενέργειας

Ο Τομέας Ενέργειας του Ομίλου σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη μεγεθών καθώς ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς που κατέχει τόσο στην παραγωγή όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών € 363,8 εκατ. το  2016, έναντι €187,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 94,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €65,3 εκατ. έναντι €22,4 εκατ., σε σύγκριση με το 2015.

Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση 75% επιτυγχάνοντας το 2016 μερίδιο αγοράς 10% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής, έναντι 5,7% το 2015. Παράλληλα, η PROTERGIA στο τέλος του 2016, επωφελούμενη και από τη στρατηγική συμφωνία με τη COSMOTE για τη διάθεση προϊόντων της PROTERGIA μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, βρέθηκε στην 1η θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές.


Η οικονομική έκθεση του 2016, με την ολοκλήρωση του επικείμενου μετασχηματισμού, θα αποτελέσει την τελευταία έκθεση που αποτυπώνει τις οικονομικές επιδόσεις της υφιστάμενης εταιρικής δομής. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, εστιάζει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των σημαντικότερων θυγατρικών εταιρειών σε ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα το οποίο θα επιφέρει σημαντικές συνέργειες, θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία και ενδυνάμωση του ισολογισμού ενώ θα επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις προς όφελος όλων των μετόχων αλλά και της εγχώριας βιομηχανίας και ευρύτερα της Ελληνικής οικονομίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: