Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε  ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις    23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ.  σύμφωνα  
με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για  συζήτηση  και  λήψη 
απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα 1: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης – Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
( Σχετική έκθεση ελέγχου χρήσεως 2011 ορκωτού ελεγκτή Κωνσταντίνου Μελά )
( Εισηγητής Γεώργιος  Κανέλλης,  λογιστής του Δήμου)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις    23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.  σύμφωνα  
με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  για  συζήτηση  και  λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1: Διόρθωση απογραφής έναρξης του Δήμου της 1/1/2011 στα πλαίσια του Π.Δ. 315/99 & ν. 3852/10  και της απόφασης 202/2014 του Δ.Σ.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης)
Θέμα 2: Ορισμός τουλάχιστον δύο αιρετών , όπου θα συμμετάσχουν στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
( Εισηγήτης: κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 3: Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Ορχομενού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 4: Χορήγηση εκ νέου δελτίου παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών , του κ. Ιωάννη Κώνστα του Νικολάου, το οποίο είχε εκδοθεί από το τμήμα εμπορίου
( Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος , Αντιδήμαρχος)
Θέμα 5: Έγκριση μελέτης για το έργο: « Τοπογραφική μελέτη για την προσαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης Ορχομενού με την μελέτη του Αρχαιολογικού Πάρκου και κτηματογράφηση των προς διάνοιξη οδών Περγάμου και Ευριπίδου».
( Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τούντας, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών)
Θέμα 6: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Ορχομενού , οικονομικό έτους 2016.
( Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τούντας, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών) 

                                               Ο Πρόεδρος
                                                       ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ       

Δεν υπάρχουν σχόλια: