Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού
στις 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 268/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για
τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης)
Θέμα 2: Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης προμηθειών καυσίμων και
λιπαντικών για το 2015
( Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 3: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής
Κοινότητας Ορχομενού.
( Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 4: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής
Κοινότητας Καρυάς
( Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 5: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα.
( Εισηγητής: κ. Μαράντος Άγγελος, Αντιδήμαρχος)

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού
στις 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού , οικονομικού έτους 2016.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης)
Θέμα 2: Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορχομενού ,
οικονομικού έτους 2016. ( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης)

Ο Πρόεδρος 
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ Δεν υπάρχουν σχόλια: