Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Απάντηση σχετικά με την Ανατολική Παράκαμψη Θηβών δόθηκε στον Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ευ. Μπασιάκο

Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή κ. Μπασιάκου σχετικά με την Ανατολική Παράκαμψη Θηβών.η οποία μας διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΟΥ 1900/17-4-2015), αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας του έργου της Αν. Παράκαμψης Θήβας που αναφέρεται σε αυτήν, σας πληροφορούμε για τα εξής:
Με την με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παράκαμψης Θηβών» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών :Ολ.  Βαγγελάτου,  Ι. Αλαβάνος – Χ.  Αθανασόπουλος Ε.Ε., Ι. Μαρούκης  και  Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες: 
1. Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας
2. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
3. Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
4. Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών 
5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6. Γεωλογική Μελέτη
7. Προμελέτη Οδού 
8. Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού.
9. Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών
10. Οριστική μελέτη οδού 
11. Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά)
12. Οριστική μελέτη Κόμβων
13. Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά)
14. Κτηματολόγιο (υπό έγκριση)
Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες  Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο.
Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση της Οριστικής μελέτης Τεχνικού στη Χ,Θ 0+878 του μελετώμενου οδικού άξονα. Για την προαναφερόμενη Οριστική μελέτη η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, έχει συνταχθεί από τη Δ/νουσα Υπηρεσία ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας, συνολικού ποσού 621.966 € (ήτοι με υπέρβαση 86.941 € πλέον ΦΠΑ έναντι του 2ου Σ.Π.) και μετά την έγκρισή του θα συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκπόνησή της. 
Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων-Τμήμα Μελετών γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3ου Σ.Π. και της σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 3ου Σ.Π. απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς την οποία η Υπηρεσία θα διαβιβάσει το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται εντούτοις ότι η Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 716/77 και είναι αμφίβολη η θετική Γνωμοδότηση επ’ αυτής. Σε αυτή την περίπτωση θα προωθηθεί η Προκήρυξη νέας ανάθεσης (που θα αφορά μόνο την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Γέφυρας περί τη θέση Χ,Θ 0+878, ανοίγματος περίπου 85 μ.) με εκτιμώμενο χρόνο για τη διαδικασία ανάθεσης, συμβασιοποίησης και έγκρισης της μελέτης, τους 12 έως 18 μήνες.
Επιπλέον από την Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάχθηκε φάκελος Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων και διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκρισή του. 
Με την εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του προαναφερόμενου τεχνικού και την έγκριση του Κτηματολογίου επέρχεται πλήρης ωριμότητα μελετών και το έργο μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοπράτησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: