Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Παράταση έως 15 Ιουνίου δόθηκε για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ

Παράταση έως τις 15 Ιουνίου παίρνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, και ως εκ τούτου και οι αιτήσεις πληρωμών για βιολογικά, εξισωτική και άλλα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως και οι αιτήσεις μεταβιβάσεων, σύμφωνα με νέα τροποποιητική ΥΑ.

να, σύμφωνα με τη νέα τροποποιητική απόφαση που αφορά την τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/147) Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ισχύουν πλέον τα εξής:
2. Στο άρθρο 38 προστίθεται μετά την παράγραφο 6 η παράγραφος 7 ως κάτωθι:

«7. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2015 αντί της ημερομηνίας15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ορίζουμε την ημερομηνία 15η Ιουνίου.»

Οπότε, τροποποιούνται τα εδάφια της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 ΥΑ που αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις ως εξής:

-H καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας αίτησης είναι η 15η Ιουνίου κάθε έτους. Όταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενιαίας αίτησης ή η καταληκτική ημερομηνία για τις τροποποιήσεις της ενιαίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι η προθεσμία λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

-Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 15η Ιούνιο, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

-Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας, η υποβολή αίτησης χορήγησης ή, κατά περίπτωση, αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης μετά την 15η Ιουνίου, συνεπάγεται μείωση κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης ή, κατά περίπτωση, σε σχέση με την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγούνται στον δικαιούχο δικαιώματα ενίσχυσης ούτε, κατά περίπτωση, αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Αναλυτικά η Τροποποιητική Απόφαση για τις Άμεσες Ενισχύσεις

http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: