Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

4 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Βοιωτίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) εν ελλείψει ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: 4 άτομα για χρονική διάρκεια 2 μηνών.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
1)    Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ
2)    Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω αδείας.
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής παραγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων   Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 Να μην έχουν κώλυμα κατά ο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλλει:
■    φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
■    φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
■    πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
■    ακριβές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
■    φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
■    υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την Υπηρεσία)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 27/5/2015 έως και 2/6/2015.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 Πηγή www.aftordioikisi.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: