Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – Έως τις 22 Μαρτίου η δήλωση συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους φορείς


Ο Δήμος Ορχομενού προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες), για το χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως και 31/08/2019, σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια όλων των φορέων, συλλόγων ενώσεων και οργανώσεων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ορχομενού, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στο θεσμό αυτό και στην Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).  Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης και σε δημότες του Δήμου Ορχομενού που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Το σχετικό έγγραφο – δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταχυδρομικά ή να κατατεθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, στο Γραφείο Δημάρχου(κ. Α. Περλεπέ, email :aperlepe@orchomenos.gr) ή στο fax2261034217 το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 .

Ο Δήμαρχος Ορχομενού

Yπερήφανος Λουκάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr