Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα στο ΔΣ Ορχομενού


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
  

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις 10 Δεκεμβρίου 2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  5.00 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:


 Θέμα 1ο :
Έγκριση  απολογισμού, ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων, πίνακας αποτελεσμάτων, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος ισολογισμού 2016, και έκθεσης διαχείρισης του οικ. έτους 2016 (υπ΄αριθμ. 240/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής).

( Εισηγητής : Εκπρόσωπος Εταιρείας ΣΟΛ )

Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr