Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη – Πρόσληψη Καθαρίστριας για το Γενικό Λύκειο ΓΕΛ Ορχομενού

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το Γενικό Λύκειο ΓΕΛ Ορχομενού.

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103,72,266,267 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/2010), <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> 2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&ΗΔ. <<Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων αυτών>> ΦΕΚ 318/2011. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 209,240,243 του Ν.3463/2006 <<Κύρωση Δήμων και Κοινοτήτων>>. 4. Την αριθμ   9 /2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαρίστριας- καθαριστή με σύμβαση μίσθωσης έργου για  το  σχολικό έτος  2018-2019 .
Έργο του προσλαμβανομένου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων της παραπάνω σχολικής μονάδας.
Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2019. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 7/8/2018 έως και τις 14/08/2018 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:00 μέχρι και τις 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα Ορχομενού και στον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  κ. Βασίλη Τάγκαλη, τηλ 2261351117.
Η πρόσληψη θα γίνει με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και  προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής: 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο) 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2017. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 6. Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ. 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας . 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.

                                                    Ορχομενός 7-8-2018


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λάμπρος Αριστ. Ρόδης - Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Βοιωτίας με τον κ. Φάνη Σπανό

www.endelfoisonline.gr