Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 17 Ιουλίου  2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο :
Έγκριση  πολιτιστικών εκδηλώσεων  2018.
(Εισηγήτρια :  κ. Καραβαγγέλη Βασιλική , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 2ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 43.293,45€ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτού.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 4585/25-6-2018, 4607/26-6-2018, 4779/2-7-2018, 4786/2-7-2018, 5007/9-7-2018) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 4ο :
Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 8/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον  οικονομικό απολογισμό 2017.
(Εισηγητής: Βασίλειος Τάγκαλης, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής.)

 Θέμα 5ο :
Έγκριση της υπ’ άριθμ. 4/19-6-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών  για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ)

 Θέμα 6ο :
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα οπωροκηπευτικά στον κ. Βασίλειο Γούση του Βασιλείου, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)

 Θέμα 7ο :
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα οπωροκηπευτικά στην κ. Ανδρίτσου Κωνσταντίνα του Χρήστου, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)
 Θέμα 8ο :
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 173/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Αγροτική Οδοποιία Κωπαΐδας» και εκ νέου λήψης απόφασης για α). Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Κωπαΐδας», β). Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ορχομενού για υπογραφή της σύμβασης , γ). Ορισμός εκπροσώπου των Δήμων για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο :
Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Περιβαλλοντική Βελτίωση Πηγών Χαρίτων» , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα, έγκριση της αριθμ. 39/2018 μελέτης και τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
(Εισηγητής :   κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο :
Λήψη απόφασης για υλοτομία – κοπή ενός χλωρού  δέντρου (κυπαρίσσι) που φύεται εντός του κοιμητηρίου Ορχομενού.
(Εισηγητής:   κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 11ο :
Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Παιδικού σταθμού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια του προγράμματος « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής»
(Εισηγήτρια :  κ. Καραβαγγέλη Βασιλική , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο :
Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου για το έργο «Νομιμοποίηση ισογείου αποθήκης και προσθήκη ορόφου καταστήματος» ιδιοκτησίας Νικόλαου Νικολάου.
(Εισηγητής:   κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 17 Ιουλίου  2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα: Θέμα 1ο :
Συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο κωπαϊδικό πεδίο ( για τις κλοπές των μετασχηματιστών και τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση της περιουσίας του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας).
( Εισηγητής:  κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr