Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από πλημμύρα για τους παραγωγούς της Τ.Κ: Αγ. Δημητρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από ΠΛΗΜΜΥΡΑ στις 27-06-2018 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες»

 Ειδοποιούνται οι παραγωγοί της Τ.Κ: Αγ. Δημητρίου που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από ΠΛΗΜΜΥΡΑ στις 27 Ιουνίου 2018 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018. 
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω: 
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή: 
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα. 
Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.
 Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα 
Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα. 
Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα. 
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα. 
Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα. 
 Απαραίτητα δικαιολογητικά : 1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2018 2. Ταυτότητα  3. Α.Φ.Μ. 4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας . Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. , Γιάννα Πάνου , στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού 

Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α. Ορχομενού 
Γιάννα Πάνου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr