Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΕ και ΥΠΕΞ


Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη και προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων υπέγραψαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας δια του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου και η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, δια του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ κ. Γιάννη Μπράχου. Στόχος της συμφωνίας, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο:
Στόχοι Μνημονίου - Αντικείμενο Συνεργασίας
Η ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και η ΚΕΕ δεσμεύονται να συνεργάζονται συστηματικά, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ανάληψης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, με σκοπό τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Προς τον σκοπό επίτευξης των στόχων του μνημονίου, τα μέρη συμφωνούν στην από κοινού επιδίωξη των παρακάτω ενεργειών, οι οποίες δύναται να προσδιοριστούν περαιτέρω (εξειδίκευση διαδικασιών, μεθόδων και παραδοτέων ανά πεδίο προτεραιότητας) με την προσθήκη παραρτήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, του παρόντος.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στους παρακάτω τομείς:
1.    Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα:
·      Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επαφών της ΚΕΕ για την υλοποίηση Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κλπ).
·      Επιμόρφωση / ενημέρωση κάθε νέας σειράς υπαλλήλων, που πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γραφεία ΟΕΥ, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν, ή πρόκειται να υπηρετήσουν Γραφεία ΟΕΥ, για τους στόχους, τις δυνατότητες και τα προβλήματα των Ελλήνων εξαγωγέων στις αγορές του εξωτερικού.
·      Η ΚΕΕ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των αιτημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων –μέσω των Επιμελητηρίων - μελών της, την ομαδοποίηση τους και τη σχετική ενημέρωση της Γραμματείας ΓΓ ΔΟΣ, για αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και αξιολόγησή τους για εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς αγορές.

2.    Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα: α) για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές - στόχους, β) για το συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικών αποστολών, γ) για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

3.    Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ, για παράδειγμα μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος ΚΕΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.

4.    Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή / και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και της ΚΕΕ για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες αλλά και διερευνώντας νέες.

5.    Διερεύνηση από πλευράς ΓΓ ΔΟΣ της δυνατότητας χρηματοδοτικής υποστήριξης για τη συνδιοργάνωση έκθεσης Ελλήνων Εξαγωγέων με προσκεκλημένους εισαγωγείς / αγοραστές από τις διεθνείς αγορές (hosted buyers).

Εκπροσώπηση
Η ΚΕΕ και η ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ ορίζουν εκπροσώπους τους για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος και την παρακολούθηση της πορείας του.
Ως εκπρόσωποι από την πλευρά της ΚΕΕ ορίζονται:
·           Ο Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΕ, κ. Παύλος Ραβάνης,
·           Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Διοικητικής Επιτροπής ΚΕΕ, κ. Στ. Γεωργιάδης, και
·           Ο Διευθυντής ΚΕΕ, κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος.

Ως εκπρόσωποι από την πλευρά της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ ορίζονται:
·           Εκπρόσωπος του Γραφείου ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ
·           Εκπρόσωποι Β1 & Β8 Διευθύνσεων
·           Εκπρόσωπος από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ και ΑΣ, κ. Γιάννης Μπράχος, τόνισε: «Στο πλαίσιο άσκησης της οικονομικής διπλωματίας, ο ρόλος των θεσμικών φορέων, συνδέσμων εξαγωγέων, παραγωγικών φορέων και άλλων, εν προκειμένω της ΚΕΕ, είναι σημαντικός για την υλοποίηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις προοπτικές διείσδυσης στις ξένες αγορές. Πρόταση και επιδίωξή μας είναι οι στοχευμένες και οργανωμένες συνέργειες, η συστηματοποίηση της συνεργασίας μας, η ενεργός εμπλοκή στην διαμόρφωση και διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας στις ξένες αγορές-στόχους, κατά τρόπο που να επιφέρει προστιθέμενη αξία για την ελληνική επιχειρηματικότητα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr